Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

08:04, 21/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, xây dựng Đảng về đạo đức trong toàn Đảng bộ tỉnh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng toàn diện, có ý nghĩa quyết định sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đảm bảo cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng  bộ ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức.
[links()]
Còn một số hạn chế
 
Thời gian qua, các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.  
Cán bộ, đảng viên xã Sơn Hạ (Sơn Hà) tham gia học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.                ẢNH: HƯƠNG MINH
Cán bộ, đảng viên xã Sơn Hạ (Sơn Hà) tham gia học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. ẢNH: HƯƠNG MINH
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng về đạo đức có mặt còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và một bộ phận đảng viên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn thấp, chưa làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa trở thành việc làm thường xuyên gắn với công việc hằng ngày; còn biểu hiện nể nang, xuê xoa, thiếu ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, quy chế làm việc của tổ chức, bị kỷ luật, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên. Đó là do nhận thức và thực hiện xây dựng Đảng về đạo đức chưa đầy đủ, sâu sắc trong bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức chưa đồng bộ với đạo đức. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng ban hành nhiều, nhưng tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và chậm khắc phục. Thực hiện công tác giáo dục, cảnh báo phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, liên tục. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, chưa làm hết trách nhiệm, có việc thiếu tập trung, kiên quyết, có việc né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm, ngại đổi mới; ý thức rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống chưa cao...
 
Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng 
 
Để tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm, quán triệt sâu sắc nội dung "xây dựng Đảng về đạo đức" mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định: Việc xây dựng Đảng về đạo đức phải thực hiện đồng bộ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. 
 
Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng; thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, vững vàng trước khó khăn, thử thách, không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; coi trọng danh dự, vì "danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Khắc phục triệt để tình trạng thiếu dân chủ, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm theo quy định của Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
 
Mỗi đảng viên không ngừng tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân; gương mẫu thực hành đạo đức trong gia đình, cơ quan, cộng đồng và xã hội để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng...         
                                                                          
MINH ANH
 

.