Thành phố Quảng Ngãi: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo

01:04, 10/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Kết luận 17 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, Thành ủy Quảng Ngãi đã có nhiều giải pháp thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
[links()]
Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh cho biết: Công tác cán bộ là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngang tầm với nhiệm vụ mới luôn được Ban Thường vụ Thành ủy xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là công việc thường xuyên. Thành phố đã tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ quy hoạch dự nguồn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 
Cán bộ Văn phòng TP.Quảng Ngãi xử lý công việc hằng ngày.
Cán bộ Văn phòng TP.Quảng Ngãi xử lý công việc hằng ngày.
Trên cơ sở kết quả rà soát đội ngũ cán bộ, thành phố tiến hành quy hoạch cấp ủy các cấp một cách chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu, tính liên tục, kế thừa và phát triển. Từ quy hoạch, thành phố cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Từ năm 2016 đến nay, thành phố mở 4 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 287 học viên; cử 36 cán bộ đi học đại học, cao học và cao cấp lý luận chính trị; mở 2 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý kinh tế- xã hội cho hơn 130 cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường. Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức thành phố có trình độ đại học đạt 97,7%. Trong đó, trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 19,6%. Cán bộ, công chức xã, phường có trình độ đại học đạt 78,5%; trình độ thạc sĩ 2,9%... 
 
Theo ông Võ Thành Vĩnh, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thành phố thực hiện đúng quy trình, quy định. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường của từng người, góp phần khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ kế cận; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.
 
Để cán bộ có điều kiện cọ sát với cơ sở, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các cơ quan thành phố và từ thành phố về xã, phường 36 đồng chí. Qua điều động, luân chuyển, cán bộ đều phát huy tốt trách nhiệm, năng lực, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; năng động, sát cơ sở và tạo được sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị nơi công tác, góp phần đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn... Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố từng bước được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.