Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

04:07, 20/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tích cực, khẩn trương triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

“Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng phải thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các địa phương, đơn vị cần phải tập trung vào những nội dung cơ bản, các giải pháp phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực”.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy VÕ VĂN HÀO.

Cần nhận thức sâu sắc những nội dung mới   

Đồng chí Võ Văn Hào-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) XII của Đảng.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc những nội dung mới, cơ bản, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được nêu trong Nghị quyết ĐH XII của Đảng.

Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.  

 

 Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.                              ảnh: THANH THUẬN
Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. ảnh: THANH THUẬN


Lớp học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XII đầu tiên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 6.2016, dành cho đối tượng là tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành ủy...

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 9.2016, từ cấp tỉnh cho đến các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở phải hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định cụ thể thời gian tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đối với từng cấp; đồng thời quy định công tác tổ chức học tập, quán triệt đối với từng đối tượng.

 ...để hành động thiết thực, hiệu quả

Nhận thức phải đi đôi với hành động đúng đắn, sáng tạo, có vậy mới thật sự đưa Nghị quyết XII của Đảng vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo trên cơ sở vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết ĐH XII, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát vào nghị quyết đảng bộ cấp mình, tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình hành động và quán triệt, triển khai thực hiện.  

Đồng chí Võ Văn Hào cho biết thêm, để nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động, cũng như đảm bảo hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quy định bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các địa phương; bí thư các đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết ĐH XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đây chính là điểm mới, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu phải thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng.

Việc thực hiện chương trình hành động của tập thể và của người đứng đầu sẽ là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Trương Quang Tưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nêu quan điểm: “Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình hành động cá nhân để xác định trách nhiệm ngay từ đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để người đứng đầu tự đánh giá, đồng thời là kênh để cấp ủy đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ”.

Sau học tập, quán triệt nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch, trong đó có liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng. Tin rằng, với ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”, không ngừng ra sức phấn đấu để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH XII của Đảng.


PHƯƠNG LÝ

 


.