Cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

12:11, 22/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.
[links()]
 
Cuộc họp đã nghe và cho ý kiến 5 nội dung gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thay thế Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
 
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
 
Phương án giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
 
Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.
 
Mức phân bổ kinh phí cho Dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh là 30 triệu động/dự thảo, cấp huyện là 15 triệu đồng/dự thảo và cấp xã là 10 triệu đồng/dự thảo. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh là 20 triệu đồng/dự thảo, cấp huyện là 10 triệu đồng/dự thảo và cấp xã là 8 triệu đồng/dự thảo.
 
Mức chi hỗ trợ giáo viên tổ chuyên môn tham gia nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách là 3.000 đồng/tiết/quyển sách/tất cả giáo viên của tổ chuyên môn…
 
Sau khi nghe các đại biểu góp ý, cho ý kiến vào các nội dung dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất 4/5 nội dung dự thảo. Riêng phương án giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu nội dung góp ý tại cuộc họp, bổ sung hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh cho ý kiến ở cuộc họp sau. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.