Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ

09:48, 31/03/2023
.

- Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (viết tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP); 

- Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ tại cuộc họp ngày 9/3/2023 (tại Thông báo số 768-TB ngày 9/3/2023), Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ năm 2023 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này); có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển 

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển); đồng thời, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học- kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

(3) Người có trình độ tiến sĩ, độ tuổi dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

3. Điều kiện khác 

- Người dự tuyển vào vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Trường Chính trị tỉnh phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Người đăng ký dự tuyển vào cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm bảo không quá 27 tuổi tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Đang trong thời gian thi hành kỷ luật về Đảng hoặc đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật về Đảng (nếu là đảng viên).

5. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.
-
 Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại mục I của Thông báo này. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định sẽ tiếp tục vào Vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị) và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và có ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc diện ưu tiên;

- Có điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm dự tuyển;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 bằng nhau thì người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển; nếu trình độ đào tạo bằng nhau thì người có giải thưởng cá nhân cao hơn theo thứ tự quy định tại khoản 2 mục I Thông báo này là người trúng tuyển; nếu giải thưởng cá nhân bằng nhau thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển;

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức kỳ này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ);

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (đánh giá xết loại của trường; thư xác nhận của trường đại loại khá, giỏi, xuất sắc...);

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học đáp ứng quy định tại khoản 2 mục I Thông báo này;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực;

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.
Lưu ý: Mỗi người dự tuyển chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

b) Phí tuyển dụng: Mức thu là 500.000 đồng/người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

c) Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 21/4/2023 vào các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi.

d) Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ: www.quangngai.dcs.vn.

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với các văn bằng đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp không có giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được tuyển dụng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người dự tuyển vào các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

1. Thời gian phỏng vấn: Dự kiến đầu tháng 5/2023.

2. Địa điểm phỏng vấn: Tại Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146 Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ: www.quangngai.dcs.vn.


                                   K/T TRƯỞNG BAN
                                      PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC
                                    Huỳnh Đức Minh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


.