Khắc phục bất cập trong thanh tra

10:41, 29/09/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương đúng đắn và cần thiết của lãnh đạo UBND tỉnh để khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp (DN), góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh đã có chuyến biến tích cực. Hoạt động thanh tra được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh các vi phạm. Ngoài ra còn kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước; hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra thời gian qua cũng cho thấy, hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế, còn những vụ việc gây phiền hà, sách nhiễu DN. Sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với DN vẫn chưa được khắc phục triệt để. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra chưa toàn diện, có lĩnh vực còn bỏ trống. Chất lượng thanh tra chưa phát hiện nhiều vi phạm, chậm trễ ban hành báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra, nội dung kiến nghị xử lý chưa cụ thể, thiếu tính khả thi trong thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong tình hình hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Vừa tăng cường pháp chế, kỷ luật kỷ cương hành chính, phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định hướng dẫn thi hành; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cơ quan thanh tra cấp sở theo quy định; bố trí đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Ngoài ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thanh tra cấp sở, cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh nhiều vi phạm tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư tố cáo, được dư luận xã hội quan tâm.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:41, 29/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.