Xây dựng Liên hiệp Hội phát triển toàn diện

16:14, 17/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Liên hiệp hội đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN).

Phát huy vai trò của các hội thành viên
Năm 2023, các hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (2020 - 2025) của Liên hiệp Hội tỉnh; nghị quyết đại hội của các hội thành viên; chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên hiệp Hội. Tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức, hội viên về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của tỉnh, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động của hội, kiến thức khoa học công nghệ. Đồng thời, chú trọng phát triển hội viên (tăng 3 chi hội và 200 hội viên); tham gia đóng góp nhiều ý kiến tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các dự án, đề án, cơ chế, chính sách... của tỉnh do Liên hiệp Hội tổ chức lấy ý kiến.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8.

Nhiều hội thành viên năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, nhất là chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai các hoạt động chuyên môn. Trong đó, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã phát triển thêm 60 hội viên mới, chỉ đạo các huyện hội tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ trong năm 2023. Các cấp hội cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện công tác hỗ trợ giáo dục địa phương; chăm lo đời sống hội viên, nhất là đối với các cựu giáo chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức hội hoa xuân, trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh trong dịp Tết; tổ chức đoàn đi tham quan nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu và tham gia trồng cây xanh nông thôn mới; tổ chức cho nghệ nhân đưa sản phẩm sinh vật cảnh tham dự hội thi tại TP.Đà Nẵng và tham gia Triển lãm - Hội thi Sinh vật cảnh miền Trung và Tây Nguyên mở rộng tại tỉnh Bình Định. Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Trần Bảo Phát cho biết, nhiều hoạt động được hội tổ chức có quy mô lớn. Trong đó, hội đã phối hợp với cơ quan Liên hiệp Hội và các đơn vị có liên quan tổ chức sự kiện Triển lãm- Hội thi - Hội chợ Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Ngãi đến với bạn bè ở khắp mọi miền đất nước.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo
Năm 2024, Liên hiệp Hội tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết, xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức KH&CN tham gia xây dựng tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam những vấn đề liên quan đến chủ trương, cơ chế chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn, quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ.

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Nguyễn Thành Vĩnh chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của hội.
Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Nguyễn Thành Vĩnh chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của hội.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích cho biết, năm 2024, Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Trong đó, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhất là Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh một cách kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện hoạt động của hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ VI (2020 - 2025),  trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của năm theo kế hoạch.

Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu

Năm 2024, Liên hiệp Hội tập trung tổ chức 4 hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương cho đội ngũ trí thức trong tỉnh; tổ chức 10 hội nghị phổ biến kiến thức KH&CN cho hội viên và nhân dân. Tổ chức 4 hội thảo khoa học tư vấn, phản biện và 30 nhiệm vụ góp ý, tư vấn, phản biện xã hội, trong đó có ít nhất 15 cuộc tọa đàm tư vấn, phản biện.
   Tích cực đổi mới sáng tạo, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 9 năm 2024 và Cuộc thi Sáng tạo Robot Quảng Ngãi lần II năm 2024... 

 

Đặc biệt, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức ngày hội KH&CN (18/5) kết hợp với lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Quảng Ngãi nhằm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, nâng cao mối quan hệ gắn kết giữa các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh với lãnh đạo tỉnh, ôn lại truyền thống từ ngày thành lập Liên hiệp Hội Quảng Ngãi (năm 1994) đến nay và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và nội chính trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Triển khai có hiệu quả dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hóa tri thức bản địa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt có sự tài trợ của Chương trình tài trợ các dự án nhỏ - Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP). Dự án góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Cùng với đó, Liên hiệp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ trí thức. Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức. Tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức KH&CN trong và ngoài tỉnh; xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học giỏi, đầu ngành. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, trí tuệ và nhiệt tình cống hiến của trí thức tham gia xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 16:14, 17/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.