CHUYÊN MỤC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Trà Bồng giảm nghèo từ nguồn vốn chính sách

04:12, 30/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Những năm qua, công tác giảm nghèo ở Trà Bồng tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình khác cũng đã được lồng ghép, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội như nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách, hỗ trợ vay vốn về nhà ở, chính sách giáo dục, giải quyết việc làm… từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.
[links()]