Chuyên đề: Quảng Ngãi thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

04:12, 30/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững đã có những thay đổi so với giai đoạn trước như: Chuyển việc cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện; Nhà nước không làm thay, mà chỉ ban hành cơ chế hướng dẫn thực hiện; tăng cường trao quyền cho người dân, cộng đồng để phát huy sáng kiến, cách làm hay phù hợp với đặc điểm địa bàn, đặc điểm nhóm dân cư…đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh để từng bước vươn lên thoát nghèo.
[links()]
Mời quý vị và các bạn theo dõi những thay đổi và kết quả trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.