CHUYÊN MỤC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Hiệu quả từ mô hình giảm nghèo theo hướng góp vốn đối ứng

10:12, 28/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Những năm qua, Ba Tơ là một trong những địa phương triển khai tốt các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 30a, 135. Nhiều dự án Hỗ trợ sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được thực hiện bằng cách người dân tự đối ứng một phần kinh phí. Cách làm này đã phát huy hiệu quả rõ nét, là bước đột phá để người dân từ bỏ dần tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ hoàn toàn của Nhà nước.
[links()]
Chuyên mục Giảm nghèo bền vững ghi nhận những kết quả đạt được của mô hình này tại huyện Ba Tơ.