Đề thi và gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPTQG 2016

03:07, 04/07/2016
.

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPTQG 2016

TIN LIÊN QUAN

Đề thi môn Lịch sử

Dưới đây là GỢI Ý ĐÁP ÁN môn lịch sử (do tổ giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện)

Câu I (3,0 điểm)

Trình bày nguồn gốc của CMKHCN

Xuất phát từ những đòi hỏi của cuộc sống con người nhằm nâng cao nhu cầu vật chất và tinh thần cho họ.

Giải quyết những nhu cầu bức thiết sau Chiến tranh thế giới thứ hai: sự bùng nổ dân số, vơi cạn tài nguyên thiên nhiên là đòi hòi bức thiết.

Đặc điểm lớn nhất:

- Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

- Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật, kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất và trở thành nguồn gốc chinh của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

Câu II (3,0 điểm)

1. Hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX: dân chủ tư sản và vô sản

Học sinh tự lấy ví dụ từ bảng cho mỗi khuynh hướng

2. Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam

- Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về nước, thúc đẩy Phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển.

- Là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

- Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời 1 chính đảng Cộng sản năm 1930.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức cách mạng ở Việt Nam

Câu III (2,0 điểm)

1. Tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ở Việt Nam:

- Cuộc tiến công chiến lược 1953-1954 và Điện Biên Phủ đã từng bước phá sản và phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va- cố gắng cuối cùng của Pháp và can thiệp Mĩ trong cuộc chiến với Việt Nam từ 1945 – 1954.

- Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, là thắng lợi to lớn nhất của 9 năm kháng chiến chống Pháp, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về quân sự , tạo nên sự chuyển biến lớn lao cho cuộc kháng chiến.

- Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, tạo cơ sở thực lực để đi đến kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

2. Ý kiến của anh, chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị (12-1953):

Học sinh cần trả lời được mấy ý

- Là quyết định kịp thời, sáng suốt có tính chiến lược của Bộ Chính trị sau chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954.

- Tạo điều kiện cho toàn dân chuẩn bị cho cuộc quyết chiến ở Điện Biên Phủ vào năm 1954

Câu IV (2,0 điểm)

1. Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về chủ trương của Đảng “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc”

Học sinh tự trình bày nhưng cần logic và đảm bảo các ý chính sau:

- Là chủ trương nhất quán, thể hiện tư tưởng xuyên suốt và có tính truyền thống của ta từ bao đời nay: tinh thần đoàn kết (đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công). Thằng lợi của ta trong quá trình đấu tranh dựng nươc và giữ nước đã chứng minh cho điều đó

- Đoàn kết là cơ sở đảm bảo cho mọi thắng lợi, đoàn kết tạo nên sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù

2. Theo anh, chị, thế hệ trẻ ngày nay cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc

Gợi ý:

Khẳng định: Trong thời đại ngày nay, thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ đoàn kết toàn dân tộc.

- Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, trau dồi tu dưỡng đạo đức để hoàn thiện mình, đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ hoặc những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch.

- Cần tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, các phong trào tình nguyện, góp phần nhỏ bé xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguồn: Hệ thống Giáo dục HOCMAI

 


.