Quý 4-2013: Trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng

10:11, 06/11/2013
.

Cùng với Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quý 1-2014, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1987 triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 63 ngày 27-5-2013 của Hội nghị lần 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng - khóa XI về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.
 

 Theo kế hoạch, trong quý 4-2013, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng  -  ẢNH: KHÁNH AN
Theo kế hoạch, trong quý 4-2013, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng - ẢNH: KHÁNH AN


 
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong quý 4-2013, Bộ LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

Trong năm 2015, Bộ LĐ-TB-XH trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Tiền lương tối thiểu và Nghị định hướng dẫn thi hành luật này sau khi được Quốc hội thông qua.

Về chính sách biên chế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế, vào quý 1-2014. Trong năm 2014 Bộ Nội vụ trình chính phủ xem xét mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Về chính sách BHXH, Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật BHXH sửa đổi vào tháng 12-2013; Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu vào năm 2014; Quyết định triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam vào quý 4-2013. Ngoài ra, trong năm 2014, Bộ LĐ-TB-XH trình Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thủ tướng còn giao từ quý 4-2013, năm 2014 và các năm tiếp theo, các bộ Tài Chính, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành hành các văn bản về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.Theo D.Quốc/Người lao động


.