Phát huy trách nhiệm của thanh niên

05:03, 13/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày nay, các nền tảng mạng xã hội phát triển đã mang lại nhiều lợi ích cho đất nước; nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức trên không gian mạng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
[links()]
Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là  nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phải luôn nhận thức đầy đủ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
 
Đoàn viên, thanh niên viếng hương tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ.               ẢNH: TL
Đoàn viên, thanh niên viếng hương tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ. ẢNH: TL
Thời gian qua, để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, nhằm tác động đến các tầng lớp nhân dân, trong đó thanh niên là đối tượng chủ yếu. Nội dung tấn công, đả kích trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hình thức tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội... để liên tục phát tán những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, ĐVTN và nhân dân.
 
Hiện nay, Việt Nam là một quốc gia trẻ, trong đó tỷ lệ người trẻ chiếm hơn 60%. Đây là lực lượng có tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế. Thanh niên là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ, tham gia chính trên không gian mạng. Chính vì thế, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là Internet, mạng xã hội để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua Internet, các thế lực thù địch phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy, bịa đặt nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực. 
 
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mỗi ĐVTN trước hết phải phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, trau dồi kiến thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi ĐVTN cần nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động tự tạo “sức đề kháng” trong việc tiếp cận các luồng thông tin khi tham gia mạng xã hội. Đồng thời, phát huy trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
 
Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, đa dạng hóa và đổi mới các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng Internet, mạng xã hội của tổ chức đoàn và ĐVTN bằng cách khai thác và sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội để tập hợp, giáo dục ĐVTN; các diễn đàn, đối thoại giữa ĐVTN với các cấp ủy đảng. Duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động, câu lạc bộ lý luận trẻ; tích cực tham gia các hoạt động của các cấp ủy đảng trong công tác “đấu tranh phản bác”, “bảo vệ nền tảng tư tưởng”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức đoàn và phát huy cơ chế phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng...
 
Các cấp ủy đảng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVTN. Các ngành, các cấp và chính quyền địa phương tăng cường công tác giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức về chính trị, lắng nghe ý kiến của thanh niên, hỗ trợ các hoạt động để tập hợp thanh niên; tạo điều kiện và đánh giá các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên để kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những thành tích tốt cũng như khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đồng thời, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, thông tin tình hình thời sự, chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho ĐVTN, để thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ra sức cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước. 
 
ĐẠI NGHĨA 
 
 

.