Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023

09:02, 21/02/2023
.
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Tên gọi Giải 
 
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023 (sau đây viết tắt là Giải), là giải thưởng báo chí cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ngãi trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức... thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) tỉnh Quảng Ngãi và trung ương hoặc cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cấp phép.
 
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
 
- Tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
 
- Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025.
 
- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu và khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo, triển khai, tham gia Giải.
 
- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
 
Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thể lệ này quy định về tên gọi, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Ban Tổ chức Giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải lần thứ I - năm 2023.
 
2. Đối tượng áp dụng: Các tác phẩm/chùm tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải là tác phẩm của công dân Việt Nam đang công tác và sinh sống ở trong và ngoài tỉnh, có nội dung phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ngãi, được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) tỉnh Quảng Ngãi và trung ương hoặc cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cấp phép, đáp ứng các tiêu chí của Giải và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự Giải
 
1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 2 tác phẩm phù hợp với tiêu chí Giải để tham dự ở cấp tỉnh. Tác giả hoặc nhóm tác giả trực tiếp gửi tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) theo quy định của trung ương (nếu có). 
 
2. Tác giả có tác phẩm dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
 
3. Thành viên Ban Tổ chức Giải, Hội đồng chấm Giải, Tổ Thư ký giúp việc không được tham gia dự thi Giải.
 
Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải, khen thưởng
 
1. Đối với tác phẩm
 
1.1. Tiêu chí chung
 
a) Tác phẩm báo chí được trao Giải là những tác phẩm được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) hoặc cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị kể từ ngày 1/11/2022 đến ngày 1/10/2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm hoặc có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.
 
b) Tác phẩm được xét trao Giải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Quảng Ngãi và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp, hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
 
c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí cấp tỉnh vẫn được tham dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan, đơn vị, thời gian tổ chức Giải. Không nhận các tác phẩm đã đạt giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành của trung ương tổ chức.
 
d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:
 
- Loại hình: Báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình.
 
- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí...
 
đ) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.
 
e) Tác phẩm không được xét:
 
- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
 
- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.
 
- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện...).
 
- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.
 
1.2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình tác phẩm báo chí
 
a) Báo in (báo, tạp chí, bản tin) 
 
- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.
 
- Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.
 
b) Báo điện tử (báo điện tử, cổng/trang thông tin điện tử)
 
- Tác phẩm tham dự giải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, cổng/trang thông tin điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
 
- Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.
 
c) Phát thanh
 
- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 5 ký sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.
 
- Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng tối đa là 60 phút.
 
- Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ, loạt phát thanh hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.
 
d) Truyền hình
 
- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.
-
Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.
 
- Trường hợp đặc biệt vượt 5 chương trình, phóng sự hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.
 
đ) Ảnh báo chí 
 
Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, chùm (nhóm) ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với chùm (nhóm) ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo, hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
 
2. Đối với các cơ quan báo chí; ban tuyên giáo (tuyên huấn), ban tổ chức cấp ủy các cấp
 
2.1. Đối với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh
 
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.
 
- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải.
 
- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng.
 
- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều nhất, chất lượng nhất và có số tác phẩm đạt Giải nhiều nhất.
 
2.2. Đối với ban tuyên giáo (tuyên huấn), ban tổ chức cấp ủy các cấp
 
- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện mang tính sáng tạo, hiệu quả trong tham gia, hưởng ứng Giải.
 
- Gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
 
Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng
 
1. Cơ cấu Giải
 
- Đối với tác phẩm: Có 16 Giải theo cơ cấu như sau: 1 giải đặc biệt; 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.
 
- Đối với giải phụ: Có 2 Giải, cụ thể như sau:
 
+ 1 giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
+ 1 giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 
- Đối với tập thể: Khen thưởng cho các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) và ban tổ chức cấp ủy các cấp có thành tích tiêu biểu trong tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia Giải.
Trường hợp số lượng tác phẩm tham dự ít, chất lượng hạn chế thì Ban Tổ chức Giải được quyền điều chỉnh giảm số lượng, cơ cấu giải thưởng quy định theo Điều này.
 
2. Hình thức khen thưởng
 
- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt Giải: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định tại khoản 3, Điều 6 của Thể lệ này.
 
- Đối với tập thể: Ban Tổ chức Giải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.
 
3. Giá trị giải thưởng
 
- Giải đặc biệt: 20.000.000 đồng/giải
 
- Giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải
 
- Giải Nhì: 7.000.000 đồng/giải
 
- Giải Ba: 5.000.000 đồng/giải
 
- Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải
 
- Giải phụ: 5.000.000 đồng/giải
 
Đối với những tác phẩm đoạt Giải đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến khích, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 2 giải phụ nêu trên thì ghi Giấy chứng nhận đoạt 2 giải và được nhận mức tiền thưởng tương ứng với từng Giải.
 
Điều 7. Ban Tổ chức Giải
 
1. Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh làm thành viên. Trưởng Ban Tổ chức Giải phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
 
2. Ban Tổ chức Giải có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, tổ chức Giải, thành lập Hội đồng chấm Giải, Tổ giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải; được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy hoặc của Cơ quan Thường trực Giải (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong quá trình hoạt động; được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.
 
Điều 8. Cơ quan Thường trực Giải
 
Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, có trách nhiệm:
 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Tổ chức Giải triển khai thực hiện tốt Giải.
 
2. Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tiếp nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải.
 
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Giải.
 
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động, tổng kết và trao Giải.
 
5. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong việc bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Giải, Hội đồng chấm Giải, Tổ Thư ký giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.
 
6. Cơ quan Thường trực Giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.
Điều 9. Hội đồng chấm Giải, Tổ Thư ký giúp việc
 
1. Căn cứ số lượng, thể loại tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức Giải quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải và Tổ Thư ký phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thường trực Giải. Thành phần Hội đồng chấm Giải gồm có: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 02 nhà báo có kinh nghiệm, nhiều thành tích và uy tín trong công tác báo chí do Hội Nhà báo tỉnh đề xuất.
 
2. Hội đồng chấm Giải có nhiệm vụ xây dựng Quy chế chấm điểm phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí; thực hiện việc chấm và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Giải bảo đảm theo quy định.
 
Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải
 
1. Sơ khảo: Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng chấm Giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.
 
2. Chung khảo: Hội đồng chấm Giải dựa trên kết quả tuyển chọn ở vòng sơ khảo, tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải để quyết định trao Giải.
Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Thể lệ này.
 
3. Cơ quan Thường trực Giải phối hợp với Tổ thư ký theo dõi quá trình tổ chức, triển khai Giải và tổng hợp, báo cáo để chọn ra các cơ quan báo chí, Hội nhà báo, ban tuyên giáo (tuyên huấn), ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trình Ban Tổ chức Giải xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khen thưởng.
 
4. Tổng kết và trao Giải: Lễ tổng kết, trao giải thưởng do Ban Tổ chức Giải xem xét, quyết định, dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2023 (sẽ có Kế hoạch cụ thể của Ban Tổ chức Giải).
 
5. Kết quả xét tặng giải thưởng, khen thưởng sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Điều 11. Kinh phí tổ chức Giải
 
1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023 từ nguồn kinh phí do Tỉnh ủy cấp năm 2023. 
 
2. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Giải) trong việc quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức Giải thực hiện các khoản kinh phí phục vụ hoạt động Giải theo quy định.
 
Điều 12. Lập hồ sơ dự Giải
 
1. Về tác giả
 
Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.
 
2. Về tác phẩm
 
- Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 1 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm 01 bản giới thiệu khái quát về tác phẩm (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn... của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:
 
+ Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
 
+ Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
 
+ Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự Giải có chuẩn kỹ thuật HD.
 
+ Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.
 
- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả tác phẩm phạm quy này.
 
3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
 
- Thời gian: Thời hạn nhận bài dự thi chậm nhất đến ngày 2/10/2023 (theo dấu bưu điện).
 
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Giải (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Giải), số 146 đường Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 02553.820.299 hoặc 02553.818.949. 
 
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I- năm 2023. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.
 
Điều 13. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm
 
1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng giải thưởng và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại; gửi về Cơ quan Thường trực Giải (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong vòng 15 ngày sau khi Ban Tổ chức Giải tổ chức Lễ trao giải tại tỉnh.
 
Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.
 
2. Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Quy chế này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

.