Nâng cao chất lượng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

09:11, 02/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 1289 chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Theo đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 phải hoàn thành trước ngày 30/11/2022.
 
[links()]
 
Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại 
 
Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là nội dung quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong những năm qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Các nội dung kiểm điểm về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ý thức tổ chức, kỷ luật được chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh thần phấn đấu của đảng viên.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 tại Đảng bộ Quân sự tỉnh.                 ẢNH: TL
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 tại Đảng bộ Quân sự tỉnh. ẢNH: TL
Đặc biệt, trong đánh giá chất lượng đảng viên, đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đánh giá, đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm. Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ của năm sau thấp hơn năm trước. Về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng yếu kém cơ bản khắc phục, giảm dần theo các năm.
 
Trong Công văn 1289, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý theo phân cấp, ủy quyền quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải rà soát lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021, nếu có trường hợp chưa thực hiện đúng quy định của trung ương, hướng dẫn của tỉnh thì tự chấn chỉnh, khắc phục xong trước ngày 30/11/2022.
 
Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định 
 
Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái "tư diễn biến", "tự chuyển hóa", thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ những giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Phân công cụ thể việc theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.
 
Để công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên năm 2022 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thực chất đòi hỏi các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp quán triệt sâu sắc nội dung Công văn 4628 ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng "về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm"; Công văn 4264 ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương "về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022". Đồng thời, nghiên cứu kỹ Hướng dẫn 04 ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp".
 
Mặt khác, với quy trình kiểm điểm ngày càng được chuẩn hóa, hướng dẫn cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tự nhìn nhận lại quá trình công tác trong một năm, tự soi, tự sửa lại mình, chỉ ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, nhận thức rõ các nhược điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được phân công để kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục...
 
THANH THUẬN
 
 
 

.