Quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và xây dựng Đảng

08:05, 10/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc chiều 10/5, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, sau 6 ngày làm việc nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.
[links()]
Giải quyết bất cập trong quản lý, sử dụng đất
 
Sau khi dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về đất đai. Nâng cao vai trò và năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.
 
Đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; được quy hoạch sử dụng hợp lý, với tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, các vùng, miền, giữa trung ương và địa phương; giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.
 
Giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới đặt ra của thực tiễn...
 
Ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp
 
Hội nghị đánh giá 15 năm qua, nông nghiệp nước ta tiếp tục được phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
 
Chủ trương trong thời gian tới là, trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân là chủ thể, là trung tâm; phát triển nông nghiệp, nông thôn phải hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn; lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất.
 
Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị; có đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; có môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái...
 
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 
Trung ương thống nhất, trong thời gian tới phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới; coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
 
Phát triển phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên; bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho các thành viên hăng say làm việc, lao động tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững; tôn trọng các giá trị, nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng và của cả nước.
 
Kinh tế tập thể phát triển dựa trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu chung của tổ chức; phân phối theo mức độ tham gia dịch vụ, theo lao động và theo vốn góp. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là chính, bao gồm cả lợi ích của thành viên, của tập thể và lợi ích của xã hội, của Nhà nước; đồng thời coi trọng lợi ích về chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn...
 
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
 
Hội nghị thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở.
 
Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại phiên bế mạc hội nghị. Ảnh:ĐĂNG KHOA
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc hội nghị, từng cơ sở đảng phải đề ra và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đơn vị mình. Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống.
 
Mỗi đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thống nhất nhiều vấn đề quan trọng khác
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao với báo cáo, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm dẫn đến thành công của năm 2021.
 
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng; tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình làm việc năm 2021, bảo đảm khoa học, nhịp nhàng, thống nhất. Phương thức lãnh đạo có đổi mới, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng.
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bàn, thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay...
 
BẮC VĂN

.