Bám sát thực tiễn để xây dựng nghị quyết chuyên đề

10:05, 12/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, hôm nay (12/5), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh sẽ tổ chức quán triệt 4 nghị quyết chuyên đề được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là những nghị quyết quan trọng, nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 của đảng bộ khối.
 
[links()]
 
Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
 
Nghị quyết chuyên đề “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh (SXKD); phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển” hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao vị trí hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD.
 
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.  Ảnh: T.Thuận
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: T.Thuận
Thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị theo chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp bền vững, hiệu quả. Nghị quyết này còn nhằm động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, SXKD của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Để đạt các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là, tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng ủy, chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở; phân công các đồng chí đảng ủy viên trong Đảng bộ thường xuyên dự sinh hoạt với các tổ chức đảng cơ sở để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, SXKD, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sự phát triển và sức cạnh tranh của doanh nghiệp...
 
Còn nghị quyết chuyên đề “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên” đã đề ra mục tiêu tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; làm cho tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực sự phát huy dân chủ, là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân.
 
Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Thanh cho biết, giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu trên là tăng cường xây dựng Đảng bộ khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin xấu, độc. Giữ vững sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng. Ngăn ngừa và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên...
 
Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát
 
Nghị quyết chuyên đề “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh”, nhằm khắc phục tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận thức đúng về vai trò, tác dụng và trách nhiệm thực hiện công tác KT, GS của Đảng; ý thức chấp hành nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa nghiêm.
 
Nghị quyết chuyên đề này đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể. Đó là, có 100% cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS. Có 100% cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp thực hiện việc KT, GS chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Có 100% cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng trong thực hiện công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng. Có 100% cấp ủy, chi bộ và UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo định kỳ và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Có 100% UBKT các cấp thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ và thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định...
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng đến đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, DN. Từ đó nâng cao nhận thức, nắm vững và tự giác chấp hành, chủ động phòng ngừa vi phạm, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng...
 
THANH THUẬN
 
 

.