Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong giai đoạn mới

09:08, 01/08/2013
.

(QNg)- Cách đây 83 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu  "Ngày Quốc tế đỏ 1/8" - ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

TIN LIÊN QUAN

Từ đó, ngày 1/8 đã trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá và đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng.

 Trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc đã xuất hiện hàng trăm tấm gương anh hùng, hàng ngàn cán bộ tuyên giáo của Đảng từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí, các nhà văn, nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim, các đội viên đội thông tin lưu động, đội văn công, chiếu bóng… đã hy sinh anh dũng vì lòng trung thành và nhiệm vụ cao cả của Đảng và nhân dân giao cho.

Sau khi tỉnh Quảng Ngãi được tái lập (1989), trong lúc tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, ổn định tình hình tư tưởng, xác định niềm tin và quyết tâm cách mạng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, huy động các binh chủng trong ngành tập trung đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, ổn định tình hình nội bộ bằng nhiều hình thức và biện pháp linh hoạt.

Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường có cả những thuận lợi và khó khăn, nhưng ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; bám sát thực tiễn đang diễn ra sôi động để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác đạt những kết quả quan trọng.

Công tác chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy định hướng công tác tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, triển khai quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, có hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)… Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trong lĩnh vực khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt trách nhiệm là Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nội dung, phương thức hoạt động của Ban Tuyên giáo từng bước được đổi mới, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến huyện, xã đều từng bước trưởng thành, ngày càng đáp ứng yêu cầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên kết hợp, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn công tác tuyên giáo với tham quan nghiên cứu, học tập thực tế các địa phương làm tốt công tác tuyên giáo trong nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động của hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

Trong những năm tới, công tác Tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn, thách thức do tác động phức tạp nhiều chiều của tình hình thế giới và trong nước. Trước bối cảnh đó, mục tiêu nhiệm vụ công tác Tuyên giáo rất nặng nề, trước mắt là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sự sắc bén và tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn chặt với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, trước hết là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực, từng bước đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 83 năm truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2013), cán bộ, nhân viên trong toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là làm cho “toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí” và sự đồng thuận về chính trị, tư tuởng trong nhân dân; tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, bám sát thực tiễn, cơ sở, tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tấn Châu-Tuấn Anh
 


.