Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo xã, phường, thị trấn

04:05, 10/05/2013
.

(QNg)- Sáng 9/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho hơn 150 cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày (9-11/5), cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo ở cơ sở được nghe phổ biến các chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở; phương pháp nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nghệ thuật tuyên truyền miệng và phương pháp, kinh nghiệm soạn thảo đề cương bài nói; đẩy mạnh công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng ở xã, phường, thị trấn. Qua đó sẽ nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở.  

P.Lý
 


.