Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

05:06, 28/06/2012
.

(QNg)- Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm qua Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có những nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, bước đầu đạt kết quả tốt.

TIN LIÊN QUAN


Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh có 16 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó chi bộ cơ sở là 14, đảng bộ cơ sở là 2; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 6; tổng số đảng viên là 367.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, đơn vị theo dõi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 23/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ yếu phân theo nhiệm vụ, chức năng chuyên ngành, không phân công cụ thể theo hướng chuyên trách.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.


Qua học tập, quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, có sự đồng thuận cao, thống nhất về nhận thức và hành động quyết tâm triển khai thực hiện nền nếp, nghiêm túc, nhất là đẩy mạnh việc làm theo.

100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xác định rõ trách nhiệm, ra sức học tập rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí, đồng đội; tôn trọng, giúp đỡ nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng, có tinh thần xây dựng chi bộ và đơn vị, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình gắn với tinh thần nội dung Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác quản lý tài chính, tài sản được chú trọng và thực hiện đúng nguyên tắc, bảo quản tốt tài sản không để thâm kho hụt quỹ, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị không để mất mát, hư hỏng, không để xảy ra trường hợp cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới so với trước theo hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thống nhất mỗi tháng chọn một nội dung cụ thể trong chuyên đề để đảng viên và quần chúng thảo luận, trao đổi với tinh thần tự phê bình và phê bình, chống những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thông qua việc học tập và làm theo các cấp ủy tập hợp những ý kiến, dư luận của quần chúng phản ánh, góp ý cho cán bộ, đảng viên của đơn vị mình hoặc cấp trên để nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đồng thời, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan hoặc các tin, bài đưa lên các cơ quan thông tin đại chúng…

Những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt sâu sắc và xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong toàn Đảng bộ Biên phòng tỉnh. Ngày 22/6/2012, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức lớp học tập và bồi dưỡng phương pháp giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cấp ủy của các chi, đảng bộ trực thuộc, sẽ nung nấu thêm niềm tin và lòng nhiệt huyết của đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong toàn Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


    Trần Tấn Châu
 


.