Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

04:06, 15/06/2022
.
Sáng 16/5 tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương dự buổi làm việc.
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Báo cáo do đại diện lãnh đạo Học viện nêu rõ, thời gian qua, Học viện luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương. Học viện đã có sự đổi mới toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Công tác nghiên cứu khoa học có bước tiến quan trọng đã từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước góp phần làm sáng tỏ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Học viện cũng gương mẫu đi đầu trong tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc… Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, đáp ứng yêu cầu, giữ vững đoàn kết thống nhất, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ mới…
 
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương và Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến, nhấn mạnh, Học viện đã bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đào tạo. Học viện đã xây dựng, triển khai các chương trình, nội dung theo quy định của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng nêu rõ một số trọng tâm kết quả nổi bật, khẳng định tinh thần đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện thời gian qua, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng. 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật Học viện đạt được trong 2 năm qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, hình thức đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học; đấu tranh với quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống trường chính trị.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nêu một số yêu cầu Học viện cần tập trung làm tốt trong thời gian tới. Trên cơ sở quán triệt đường lối quan điểm, sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Học viện tiếp tục có quyết tâm cao, giữ vững, khẳng định bản sắc truyền thống của trường Đảng Trung ương; tập trung cao trong đổi mới công tác, phương pháp giảng dạy. Học viện không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Học viện; đội ngũ giảng viên có kiến thức, tư duy sáng tạo ngày càng phát triển gắn liền năng lực giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Học viện cần tiếp tục định vị công tác, đối tượng đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng; triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tiếp tục phát huy, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng kết luận và ghi nhận những kiến nghị của Học viện chuyển tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng, liên quan.
 
Theo LÊ MẬU LÂM/Nhandan.vn
 

.