Nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

08:04, 12/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây vừa là điều kiện, vừa là nền tảng để giữ vững ổn định đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từ đó có điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ngày càng tốt hơn.
 
Tuy nhiên, để thực thi hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu đó, đòi hỏi mỗi cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phải có sự thống nhất trong nhận thức và hành động, để có quyết tâm chính trị cao nhất trong tổ chức thực hiện. Vì thế, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư đã triển khai chuyên đề: “Những nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia” do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu vào chiều 28.3 đã một lần nữa góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.
 
Đây được coi là nội dung mới, lần đầu tiên được đưa vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đó là, trong giai đoạn hiện nay, an ninh quốc gia không chỉ đơn thuần là các vấn đề về an ninh chính trị, quân sự truyền thống, mà còn bao hàm cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, gồm: An ninh mạng; khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính - tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh...
 
Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ “an ninh con người” cũng được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể là: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”. Nghĩa là, yếu tố con người và vấn đề “an ninh con người”, tiếp tục được Đảng ta xác định là trung tâm của mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Bởi lẽ, mục tiêu cao cả mà Đảng ta suốt đời phấn đấu thực hiện cũng chỉ mong người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; được tận hưởng thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.
 
Theo nhận định của Đảng ta, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì đất nước ta cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức mới liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải đề cao cảnh giác; tỉnh táo, sáng suốt trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước ta. 
 
Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trước tình hình đó, chúng ta phải đặc biệt coi trọng tính phòng ngừa trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời linh hoạt trong việc kế thừa những truyền thống, nghệ thuật cách mạng của dân tộc, của cha ông ta “giữ nước từ khi nước chưa nguy” và cần có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.
 
Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức đó, chúng ta sẽ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.
 
ĐỨC NGUYỄN
 

.