Hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp   

14:56, 24/01/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2023, tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, mức độ rất hài lòng và hài lòng  của tổ chức, cá nhân về quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chiếm tỷ lệ rất cao. Đây là kết quả nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.
 
Giám đốc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết, các sở, ban, ngành của tỉnh đã tích cực phối hợp với trung tâm triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Nhờ đó, các hoạt động của trung tâm giữ được sự ổn định, chuyên nghiệp, hiệu quả, được tổ chức, công dân đánh giá cao. Các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh. 
ẢNH: THANH HOÀI
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh. ẢNH: THANH HOÀI

Hoạt động kiểm soát TTHC tại trung tâm và kiểm soát tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được duy trì thường xuyên. Qua đó, việc giải quyết TTHC diễn ra công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành của tỉnh đã quan tâm chỉ đạo xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ, nhanh chóng, kịp thời, hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

Trong năm 2023, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 60 quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đều được cập nhật, đăng tải kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định tại trung tâm bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu và thực hiện.

Các trường hợp hồ sơ bị sở, ban, ngành trả không giải quyết vì không đủ điều kiện hoặc đề nghị bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ mới được giải quyết đều được trung tâm kiểm soát chặt chẽ về mặt nội dung thông qua Hệ thống phần mềm trước khi gửi đến chủ hồ sơ. Qua đó, nâng cao tính minh bạch, công bằng trong giải quyết hồ sơ.

Trung tâm đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát, đề xuất các cơ quan trung ương xem xét, điều chỉnh, cắt giảm 14 TTHC và quy định pháp luật có nội dung có thể gây chồng chéo, trở ngại trong việc thực hiện TTHC. Năm 2023, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 20 cơ quan, đơn vị tại trung tâm có sự chuyển biến tích cực. Hồ sơ giải quyết đảm bảo về chất lượng, tiến độ theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,92% đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành; đạt 93,83% đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh TP.Quảng Ngãi và Phòng TN&MT TP.Quảng Ngãi.

Việc thông báo tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, xử lý, công khai văn bản xin lỗi, hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ xử lý bị trễ hẹn, nhận kết quả giải quyết trước hạn được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, hệ thống tổng đài của trung tâm đã thông báo khoảng 145 nghìn tin nhắn SMS đến người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Thanh Hoài cho biết, năm 2024, trung tâm tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao về cải cách TTHC tại Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy.

Tập trung đẩy mạnh rà soát, chuẩn hoá, cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông thủ tục và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, lấy người dân, tổ chức làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh và thực hiện tái sử dụng dữ liệu.

Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh đã chủ động thực hiện theo dõi, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Trong năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh là 303 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết 247 hồ sơ, trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn 245 hồ sơ, chiếm 99,2%.
 Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa cấp huyện hơn 29,7 nghìn hồ sơ. Tỷ lệ trả kết quả trước hạn và đúng hạn chiếm 97,6%. Tổng hồ sơ nộp trực tuyến hơn 12,66 nghìn hồ sơ, đạt 43,1%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa cấp xã hơn 377 nghìn hồ sơ. Tỷ lệ trả kết quả trước hạn và đúng hạn chiếm 98,4%. Tổng hồ sơ nộp trực tuyến là 164,71 nghìn hồ sơ, đạt 43,8%.

PV

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:56, 24/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.