Xây dựng nền biên phòng toàn dân

16:51, 29/02/2024
.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân trong trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia là chủ trương chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng, cấp thiết.

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, những năm qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương và nhân dân khu vực biên giới biển thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân và đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp từng bước củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy địa phương; ký kết và triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp nổi bật, hiệu quả, như: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; thầy thuốc quân hàm xanh; nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng…

Đến nay, tại 25/25 xã biên giới biển của tỉnh, các đồn biên phòng đã tham mưu cho địa phương thành lập được 97 tổ tự quản tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển, với 7.547 thành viên/931 phương tiện; 121 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển (614 thành viên); 10 tổ an ninh trật tự ở các bến bãi (167 thành viên); cắm 54 biển báo khu vực biên giới biển theo Nghị định 71/NĐ-CP.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực biên giới về xây dựng nền biên phòng toàn dân còn hạn chế. Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh tại các địa bàn chiến lược, biển, đảo có mặt chưa chặt chẽ. Công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế đó, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của địch và các loại đối tượng, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển. Tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo phương châm “Nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt và BĐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới biển; thực hiện nhiều chương trình, phong trào, mô hình, cuộc vận động để giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

THANH HẢI

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 16:51, 29/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.