Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

22:21, 29/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 257-KH/TU về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW); Hướng dẫn số 121- HD/BTGTW ngày 06/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024; căn cứ Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (sau đây viết tắt là Kết luận số 21-KL/TW) và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xác định những nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cũng như của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo thực hiện các nội dung nghiêm túc để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024

1.1. Nội dung

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2024 của tỉnh với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” (sau đây viết tắt là Chuyên đề năm 2024).

1.2.  Phương thức, thời gian thực hiện

1.2.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-  Tham mưu, biên soạn tài liệu Chuyên đề năm 2024 để tổ chức học tập, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị (thời gian hoàn thành: Trong quý I/2024).

- Ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 (thời gian hoàn thành: Trong quý I/2024).

-  Tham mưu tổ chức Hội nghị học tập , quán triệt Chuyên đề năm 2024 cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị (thời gian hoàn thành: Trong tháng 4/2024).

1.2.2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2024 cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt các địa phương trên địa bàn (thời gian tổ chức học tập chuyên đề hoàn thành trong tháng 4/2024).

- Chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức, phối hợp tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên trên địa bàn (thời gian tổ chức học tập chuyên đề hoàn thành trong tháng 5/2024).

1.2.3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 đối với lãnh đạo các tổ chức thành viên trực thuộc và đoàn viên, hội viên mình phù hợp với thực tế (thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2024).

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ điểm hằng quý

2.1. Nội dung

- Căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương; Chuyên đề năm 2024 của tỉnh và tình hình thực tế, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý tại chi bộ cho phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ.

- Trên cơ sở chuyên đề của Trung ương, chủ đề năm 2024 của tỉnh là “Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX” (sau đây viết tắt là Chủ đề năm 2024) và Chuyên đề năm 2024 của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung để các địa phương, đơn vị vận dụng như sau:

+ Quý I/2024: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”; vận dụng, liên hệ với việc thực hiện và phát huy dân chủ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị hiện nay.

+ Quý II/2024: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước”; vận dụng, liên hệ trong việc chuyển đổi số thời gian vừa qua và những giải pháp để đẩy nhanh, hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Quý III/2024: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cải cách nền hành chính quốc gia”; vận dụng, liên hệ kết quả thực hiện cải cách hành chính thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

+ Quý IV/2024: Đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong năm 2024 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tài liệu dùng để tham khảo, vận dụng tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý đã phát hành đến các địa phương, đơn vị, cơ sở, bao gồm:

+ Tập sách: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, năm 2016.

+ Tài liệu Chuyên đề năm 2024 của tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

+ Một số tài liệu, mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành trong những năm trước đây vận dụng phù hợp với chủ đề sinh hoạt hằng quý tại cơ sở.

+ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

+ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V khóa XII về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

+ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

+ Những tài liệu liên quan trực tiếp đến chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị.

2.2. Phương thức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy chi bộ tiến hành giám sát, dự sinh hoạt chuyên đề hằng quý năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số chi bộ cơ sở để đánh giá việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý.

- Các chi bộ trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng quý nghiêm túc theo chủ đề được cấp ủy cấp trên hướng dẫn; liên hệ nhiệm vụ của từng chi bộ, từng đảng viên, cán bộ, công chức trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

- Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề hằng quý, các cấp ủy báo cáo kết quả cho cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện.

2.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ.

2.4. Thời gian thực hiện: Hằng quý.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung: Mỗi cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ thức thực hiện.

3.2. Phương thức và thời gian thực hiện

-  Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên đăng ký, rèn luyện.

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên viết cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Công văn số 841-CV/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); gửi cam kết cho cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác theo dõi; cán bộ lãnh đạo thuộc diện cấp nào quản lý thì gửi cho cấp đó theo dõi, đánh giá (thời gian hoàn thành: Trong quý I/2024).

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp nhận, theo dõi, đánh giá bản cam kết của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hướng dẫn đánh giá kết quả cam kết của cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2024; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cam kết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với việc báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên năm 2024.

3.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21- KL/TW; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tuyên truyền chuyên đề toàn khóa của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh; kết quả sinh hoạt theo chủ điểm quý ở các địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền về những mô hình hay, hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Biên soạn tập sách “Những bông hoa việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023” để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.2.    Phương thức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

+ Định hướng tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản, phóng sự về những kết quả đạt được của tỉnh trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trước và trong Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

+ Xây dựng kế hoạch, tiến hành biên soạn tập sách “Những bông hoa việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023”.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh.

- Báo Quảng Ngãi duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài, ảnh, phóng sự... tuyên truyền về Chuyên đề năm 2024 của tỉnh; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, phát sóng phim tài liệu, phóng sự, chương trình giao lưu, tọa đàm. về kết quả đạt được của tỉnh trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh để tuyên truyền trong các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước của tỉnh.

- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Cổng thông tin điện tử và các kênh mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và làm theo.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp; quan tâm tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

5. Tăng cường việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tăng cường việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với từng tổ chức, cá nhân.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn một số mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng để chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký, xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện.

- Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác” của địa phương mình hoạt động hiệu quả, thiết thực.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm việc xây dựng và thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong và ngoài tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn và tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tỉnh.

6. Lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá để thực hiện; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân

6.1. Phương thức thực hiện

- Mỗi cấp ủy lựa chọn ít nhất 01 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá liên quan đến Chủ đề năm 2024 và Chuyên đề năm 2024 của tỉnh để triển khai thực hiện; lựa chọn thêm các chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm khác phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để chỉ đạo thực hiện trong năm 2024. Thường xuyên chỉ đạo nắm bắt, giải quyết kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp những vấn đề nổi cộm, bức xúc qua báo chí và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, theo dõi kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với dân.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc tiếp dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân kịp thời, hiệu quả.

- Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; theo dõi, nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh để kiến nghị, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các kiến nghị của các cơ quan, địa phương, đơn vị và của cá nhân, doanh nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối hành chính, chính quyền địa phương các cấp tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

6.2. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

7.1. Nội dung

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung'ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức và đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW; tổ chức học tập, triển khai Chuyên đề năm 2024; dự và đánh giá kết quả tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ của cơ quan, đơn vị.

7.2. Phương thức và cơ quan thực hiện

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024 (Chương trình số 41- CTr/TUngày 08/01/2024).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức học tập, triển khai Chuyên đề năm 2024; dự và đánh giá kết quả tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại các địa phương, đơn vị và chi bộ cơ sở.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát, khảo sát trong phạm vi, chức năng của mình bảo đảm kết quả.

7.3.Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Tổ chức hội nghị trực báo; hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 

- Đối với hội nghị trực báo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tổ chức giao ban, trực báo đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và theo nội dung kế hoạch này hằng quý, 6 tháng.

- Đối với hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thực hiện theo Kế hoạch số 239-KH/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Đảng đoàn; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này, gửi kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 15/3/2024 để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả, phản ánh kịp thời và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề phát sinh.
 

  

Xuất bản lúc: 22:21, 29/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.