Video: Nông dân dầm mưa thu hoạch mì

09:10, 17/10/2022
.