Quảng Ngãi: Năm 2020 trên 60% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao

09:11, 30/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Theo đề án “Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, đến năm 2020 có 60% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Đến năm 2025 sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn, phấn đấu 95% thôn có Nhà văn hóa và khu thể thao, 80% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, 95% xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa- Thể thao đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.

Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 490 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 396 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 50 tỷ đồng, các nguồn khác 43 tỷ đồng.
 
 
PV

 

.