Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

04:10, 14/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu công tác tổ chức và xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra. 
[links()]
 
Nâng cao chất lượng tham mưu 
 
Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh, phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.
 
Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.
Từ đầu năm 2021 đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã tích cực, chủ động tham mưu  Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy và các cấp ủy nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng và cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và kết luận của cấp ủy...
 
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt nhân sự, góp phần vào sự thành công của  cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau bầu cử, ngành đã tham mưu kiện toàn chức danh chính quyền các cấp; tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); kịp thời tham mưu sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng... 
 
Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026. Đồng thời, tham mưu cấp ủy các cấp kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham mưu giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...
 
Đổi mới và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao 
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xây dựng đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; đề án thí điểm thực hiện mô hình “Dân tin - Đảng cử”; đề án về phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030...
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Huyện ủy Sơn Tịnh, Huyện ủy Tư Nghĩa và Huyện ủy Sơn Hà; thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm cho 8 đơn vị và đề án biên chế đối với 3 đơn vị. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh và kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, nhất là nắm tình hình chính trị hiện nay để phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên mới, góp phần bảo vệ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ngành đã tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tốt, ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ... Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực...
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh nhấn mạnh, phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. 
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.