Tự hào truyền thống 90 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

03:10, 12/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- 90 năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt góp phần quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cùng với những trang sử vẻ vang ấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Quảng Ngãi đã góp phần đắc lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. 
 
Cách đây 90 năm, ngày 14.10.1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay). Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông ngay sau khi thành lập Đảng đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14.10 hằng năm là Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 
 
Mốc son qua các thời kỳ
 
Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là một trong những Đảng bộ mạnh ở miền Trung, được đánh giá cao qua các thời kỳ cách mạng và cũng là một Đảng bộ có bề dày thành tích về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là khi giành được chính quyền trong Cách mạng tháng 8.1945, rồi tiến hành lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi.
 
Điển hình, trong cao trào cách mạng 1930- 1931, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thành công cuộc biểu tình chiếm huyện Đức Phổ vào ngày 8.10.1930, chia lửa thành công với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, được Trung ương Đảng đánh giá là địa phương có phong trào cao nhất ở phía Nam Trung Kỳ.
 
Những năm sau đó, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, bị truy bắt gắt gao, thông tin liên lạc giữ Trung ương và địa phương bị cắt. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Quảng Ngãi đã tổ chức thắng lợi cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền ở Ba Tơ vào ngày 11.3.1945, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh ngày 14.8.1945, sớm ở Trung Kỳ.
 
Trong giai đoạn này, phong trào cách mạng có lúc cao trào, có lúc tan rã những rồi lại khôi phục và phát triển với tinh thần tự lực cao. Công tác tổ chức và xây dựng Đảng bộ linh hoạt và sáng tạo trong việc phát triển đảng viên, xây dựng cơ quan lãnh đạo các cấp, chống các thủ đoạn đàn áp của địch.
 
Sau Cách mạng tháng 8, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có một bước phát triển khá tốt, trong lúc Đảng ta đã giành chính quyền, hình thành một hệ thống chính trị khá mạnh, để lại cho Nhân dân trong tỉnh sự tín nhiệm, tin cậy. Công tác chăm lo xây dựng Đảng luôn được đặt lên hàng đầu, công tác đảng viên luôn được coi trọng. Đến tháng 9.1949, Đảng bộ đã có 12.000 đảng viên, tổ chức thành công 4 kỳ đại hội đảng bộ tỉnh. Cũng trong giai đoạn này, nhiều đồng chí trong đảng bộ còn được Trung ương điều động tăng cường, giúp đỡ phong trào cách mạng các tỉnh.
 
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, đất nước tạm thời bị chia cắt theo Hiệp định Giơ-ne-vơ. Trước tình hình đó, nhiều biện pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng lúc này rất linh hoạt, phù hợp với thực tiễn như xây dựng chi bộ, đảng viên 4 tốt, học tập chỉnh huấn, mở các lớp học ngắn ngày, dài ngày; tổng kết, sơ kết thực tiễn; đưa cán bộ đảng viên vào các mũi nhọn của cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, binh vận ở phía trước, cũng như xây dựng căn cứ, phục vụ ở phía sau. 
 
Nhờ thế mà Đảng bộ Quảng Ngãi đã lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh làm nên những thành tích đáng tự hào, như dành thắng lợi cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi ngày 28.8.1959, đến chiến thắng Ba Gia, chiến thắng Vạn Tường... thể hiện cao độ quyết tâm dám đánh Mỹ, quyết thắng Mỹ của Nhân dân miền Nam. Cuộc chiến tranh chống Mỹ của Nhân dân Quảng Ngãi kết thúc bằng chiến dịch giải phóng Quảng Ngãi vào ngày 24.3.1975, góp phần cùng toàn quốc tiến hành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
 
“Có được những kết quả trên, tôi cho rằng cái gốc là nhờ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đường lối chủ trương tốt, tập hợp được quần chúng Nhân dân vào tổ chức cách mạng, rèn luyện ý chí, xây dựng các tổ chức lãnh đạo, đảng viên có uy tín, tạo được những đảng viên cốt cáng, kiên trung, sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Nhân dân. Cho nên tôi thấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Quảng Ngãi chúng ta đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh dành chính quyền cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay”, Nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh đã từng nhấn mạnh. 
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
 
Sau ngày đất nước thống nhất, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, ổn định về tổ chức, sắp xếp lại xây dựng bộ máy. Thời điểm vào tháng 7.1989 sau khi tỉnh Quảng Ngãi được tái lập, mặc dù Ban Tổ chức Tỉnh ủy lúc này có số lượng cán bộ, nhân viên, lãnh đạo khiêm tốn nhưng đã tích cực tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh sắp xếp lại bộ máy, bố trí sắp xếp cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể từng bước đi vào nề nếp.
 
Trong những năm gần đây, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (giai đoạn 2015- 2020), Ban Tổ chức các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, chặt chẽ, công khai, đồng bộ và dân chủ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được chú trọng, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ. 
 
Ban Tổ chức các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và công tác tác đảng viên luôn được quan tâm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng qui định. 
 
“Xác định, công tác xây dựng Đảng về tổ chức là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nên nhiệm kỳ qua, trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường việc đối thoại của Bí thư cấp ủy; đối thoại, gặp gỡ với các đối tượng, tầng lớp Nhân dân, lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền. Trong công tác, hoạt động của dân vận, mặt trận, các hội đoàn thể đã tăng cường công tác vận động Nhân dân cùng nỗ lực, đồng lòng trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện cho sự phát triển KT- XH của tỉnh nhà”, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết.
 
Tự hào đi lên
 
90 năm qua, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hệ thống ngành, tổ chức không ngừng được ủng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, luôn luôn là những chiến sĩ kiên trung đấu tranh vì lý tưởng cao cả của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân, góp phần rất lớn vào sự nghiệp chung của Đảng bộ tỉnh.
 
Với những nỗ lực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương; Cờ thi đua và nhiều bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh tặng bằng khen. 
 
“Xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, góp phần đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Xác định được điều đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian đến, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho biết: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng mà cụ thể là Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan tổ chức cấp ủy trong tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu trong việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị; rà soát tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức gắn với từng vị trí việc làm để tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.
 
Nhiều tập thể và cá nhân làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng được khen thưởng
Nhiều tập thể và cá nhân làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng được khen thưởng
 
Song song với đó, Ngành sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tập trung thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh; lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của cán bộ, Nhân dân làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm và giải quyết kịp thời vấn đề chính trị hiện nay...
 
Thành tích đạt được trong suốt 90 năm xây dựng và phát triển là động lực để những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thiên Hậu- H.P
 

.