Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

09:08, 13/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là nội dung trao đổi của Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh với PV Báo Quảng Ngãi nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025...
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh trao khen thưởng cho các tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. ảnh: TL
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh trao khen thưởng cho các tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. ảnh: TL
*PV: Xin đồng chí cho biết kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ Khối?
 
Đồng chí NGUYỄN THANH: Đảng bộ Khối hiện có 143 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, với hơn 6.600 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Khối cũng đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khôi đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả quan trọng. 
 
Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ Khối và của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đi vào nền nếp và là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối. 
 
Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức được tăng cường. Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.
 
Đa số cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc về việc tự giác, thường xuyên trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức.
 
Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho hàng nghìn cán bộ, đảng viên...
 
Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng, khó khăn, bức xúc, tạo được sự đồng thuận trong đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất.
 
Đảng ủy Khối cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên và công tác phát triển đảng viên. Trong 5 năm qua, toàn đảng bộ kết nạp được 1.823 đảng viên. Trung bình hằng năm kết nạp hơn 360 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực, đội ngũ cấp ủy viên đủ số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình và có một số đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối được tăng cường... Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối cũng đã thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến.
Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các hoại hình doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong các doanh nghiệp, nhờ đó đã thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp. Tổng doanh thu tăng trưởng hằng năm, bình quân trên 10%. Các doanh nghiệp thuộc Khối nộp ngân sách nhà nước hằng năm hơn 2.000 tỷ đồng (chiếm gần 40% thu ngân sách nội địa của tỉnh, không tính thu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất); tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động...
*PV: Theo đồng chí, đâu là yếu tố quan trọng để Đảng bộ Khối đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua?
 
Đồng chí NGUYỄN THANH:  Đảng bộ Khối đã kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước; đồng thời tích cực khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra qua từng năm; kiên trì, kiên quyết đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quan tâm đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 
Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương. Cùng với đó là sự trưởng thành nhiều mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Tựu chung, với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động trong toàn Đảng bộ Khối đã làm nên kết quả rất đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua. 
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Nam (thứ 3 từ phải sang) và tuổi trẻ Khối tặng bồn chứa nước sạch cho người dân huyện Sơn Tây.                     Ảnh: N.Viên
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Nam (thứ 3 từ phải sang) và tuổi trẻ Khối tặng bồn chứa nước sạch cho người dân huyện Sơn Tây. Ảnh: N.Viên
*PV: Trong bối cảnh mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng dự báo nhiều khó khăn, thách thức mới, xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?
 
Đồng chí NGUYỄN THANH: Thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, mang tính đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.
 
Đảng bộ Khối đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là, tiếp tục nhận diện sâu sắc các nguy cơ, các biểu hiện để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc nêu gương trở thành nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở và là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. 
 
Thứ hai là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trọng tâm là năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong cơ quan nhà nước và quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Thứ ba là, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tăng cường và phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong đồng hành cùng doanh nghiệp, là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền, là “mối liên kết” giữa các doanh nghiệp trong Khối với nhau; kịp thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
 
Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ Khối phải quyết tâm cao độ, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân thì mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến.

 

PHƯƠNG LÝ 
(thực hiện)
 
 
 
 
 
 
 
 

.