Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

09:11, 14/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tinh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chỉ thị nêu rõ: Những năm qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên; phần lớn cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng và chi bộ chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên ở địa bàn nông thôn, miền núi, trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Nhiều cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, buông lỏng quản lý, giáo dục đảng viên. Năng lực lãnh đạo, điều hành của một số chi ủy, bí thư chi bộ còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên xem nhẹ sinh hoạt đảng, suy thoái về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, bảo đảm chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ thời gian qua, nội dung sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu; xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Cấp ủy, bí thư chi bộ thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, chế độ quản lý đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ...

Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải họp chuẩn bị kỹ nội dung. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Kết thúc sinh hoạt, có kết luận hoặc nghị quyết và phân công tổ chức thực hiện.

Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, bí thư và tập thể chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề...

Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy đủ số lượng cần thiết, bí thư cấp ủy phải là người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và uy tín cao, nhiệt tình, xứng đáng là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ. Tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa để đủ điều kiện thành lập chi ủy, thuận lợi cho việc lãnh đạo và phân công nhiệm vụ; phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% chi bộ thôn đều có chi ủy.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiểu sâu sắc chủ trương thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp là để cùng doanh nghiệp lãnh đạo phát triển sản xuất kình doanh có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cho người lao động của doanh nghiệp và đóng góp chung vào sự phát trĩển của tỉnh, của đất nước. 

Tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng thôn, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thôn, tổ dân phố phát triển toàn diện, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận đều là đảng viên; đồng thời, thực hiện linh hoạt mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận.

Hằng năm, các cấp ủy đảng cấp trên phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Cấp ủy đảng ở cơ sở phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên thường xuyên tham dự sinh hoạt chi bộ ở địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, Nhân dân và những vướng mắc ở cơ sở, báo cáo cấp ủy những vấn đề cần chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục. 

PV

 


.