Trà Bồng - Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

08:09, 25/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngay sau Đại hội Đảng, bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Trà Bồng đã được củng cố, bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện xác định trong giai đoạn 2015 -2020, là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Hồ Ngọc Thịnh cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và tình hình thực tiễn ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành Nghị quyết chuyên đề  về  đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Nhân dân thôn Bình Đông, xã Trà Bình (Trà Bồng) ra quân làm đường bê tông nông thôn.
Nhân dân thôn Bình Đông, xã Trà Bình (Trà Bồng) ra quân làm đường bê tông nông thôn.


Nếu nhiệm kỳ trước, huyện ban hành 4 nghị quyết chuyên đề (phát triển giao thông, thủy lợi; phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và phát triển đô thị) thì nhiệm kỳ này,  Đảng bộ chỉ ban hành một nghị quyết chuyên đề nhằm huy động các nguồn lực cho nhiệm vụ này. Đây là sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo của nhiệm kỳ này, vì mỗi một giai đoạn phát triển cần có một mục tiêu cốt lõi để đầu tư, phù hợp với điều kiện của địa phương. Quy trình xây dựng Nghị quyết lần này cũng đổi mới, sát với thực tế, các mục tiêu đưa ra không dàn trải, mang tính khả thi hơn, nhằm sớm đưa huyện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

Cuối năm 2015, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân của các xã trên địa bàn huyện Trà Bồng là 7,33 tiêu chí (tăng 6,4 tiêu chí so với năm 2011). So với các địa phương trong tỉnh thì, tỷ lệ này là khá thấp. Một trong những nguyên nhân được Đảng bộ đưa ra phân tích rõ, làm cơ sở để ban hành nghị quyết là, chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa cao, hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng còn thấp, chưa có tính cạnh tranh cao; dịch vụ nông nghiệp và ngành nghề truyền thống trong nhân dân phát triển chậm.

Việc huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới còn thấp; nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, về sản xuất chuyên canh, chuyên nghề và sản xuất hàng hóa còn hạn chế, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn cao; các tiêu chí  quốc gia về y tế, giáo dục đạt thấp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp...

Từ thực trạng trên, nghị quyết chuyên đề của huyện đã xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, số tiêu chí đạt bình quân của các xã là 15 tiêu chí/xã, số xã đạt số tiêu chí theo nhóm như sau: Nhóm 1 (gồm 2 xã Trà Bình và Trà Phú) đạt 19 tiêu chí, nhóm 2 (có 2 xã) đạt từ 15-18 tiêu chí, nhóm 3 (có 5 xã) đạt từ 10 -14 tiêu chí.

Đồng thời, đề ra mục tiêu cụ thể như về hạ tầng kinh tế - xã hội, phải cơ bản hoàn thành  công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, gồm: Giao thông, thủy lợi, nước sạch, điện, trạm y tế và trường học. Về kinh tế và tổ chức sản xuất, có 2 xã đảm bảo thu nhập bình quân đầu người/năm gấp 2 – 2,33 lần so với năm 2015 (năm 2015, bình quân thu nhập đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm); 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; 4 xã  có hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình HTX; 9/9 xã đạt tiêu chí về cơ cấu lao động. Về văn hóa – xã hội – môi trường, phấn đấu thêm 6 xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế, giáo dục và 1 xã đạt chuẩn tiêu chí về văn hóa, nâng tổng số 9/9 xã đạt chuẩn về giáo dục, y tế, văn hóa; 2 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Hồ Ngọc Thịnh cho biết thêm: Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề này, Đảng bộ huyện Trà Bồng cũng xác định 6 giải pháp chủ yếu. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu vẫn là đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức từ trong Đảng, đoàn thể tới toàn dân; coi chương trình xây dựng NTM là công việc lâu dài, là con đường đưa nông dân tới no ấm, văn minh.

Trong chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy, chính quyền phát huy cao dân chủ, tranh thủ ý kiến và sự đồng thuận của nhân dân trong từng công trình xây dựng. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch NTM gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật– xã hội – môi trường; quy hoạch sử dụng đất, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã theo hướng hiện đại. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cơ bản hoàn thành công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trạm y tế và trường học; vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách ưu đãi để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa bàn nông thôn...

Với quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM ở Trà Bồng chắc chắn sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian đến, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.


Bài, ảnh: Thanh Thuận 


.