Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

05:07, 31/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 31.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng (khoá XI).

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Theo đó, đã phân tích, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.
Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.Về định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân- thiện- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng thông tin, quán triệt một số chủ trương về công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm được nội dung tinh thần của Nghị quyết, từ đó xây dựng triển khai thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ một cách hiệu quả, làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân hiểu được chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Sau hội nghị, các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng kế hoạch, tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện Chương trình hành động của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.