Các Nghị quyết của Đảng về tam nông vẫn còn nguyên giá trị

09:03, 14/03/2014
.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sáng 14/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn khẳng định: Nghị quyết được triển khai khá đồng bộ, nghiêm túc, sâu rộng, cả hệ thống chính trị vào cuộc và được người dân hưởng ứng tích cực.
 

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Bộ Chính trị họp cho ý kiến về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đã có tác động mạnh mẽ, duy trì phát triển nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, tiếp tục nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của nông dân, góp phần quan trọng duy trì phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở các vùng nông thôn. Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, sản lượng nhiều loại nông sản hàng hóa tăng mạnh, chất lượng tăng dần, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước, xuất khẩu tăng mạnh, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho nông dân.

Trong giai đoạn 2009-2013, GDP nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 2,9%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,2%, năm 2013 đạt khoảng 27,5 tỷ USD.

Trình độ khoa học công nghệ được nâng lên, ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đã góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội.

Đời sống của nông dân được nâng cao nhanh hơn, thu nhập bình quân của dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng gần 20 triệu đồng/năm, gấp 2,18 lần so với năm 2008.

Từ năm 2009 đến năm 2013, cả nước đã giải quyết việc làm cho gần 5 triệu lao động nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hết năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn ước đạt 12,6%, giảm bình quân 2% so với năm 2008.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, sôi nổi. Bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi thay đổi nhanh chóng theo hướng khang trang, văn minh hơn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện nhanh, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả nổi bật này, Ban Chỉ đạo cũng nhận định: Tốc độ tăng trưởng của nông lâm ngư nghiệp tiếp tục có xu hướng chậm lại. Nông nghiệp vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng chưa bền vững. Chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm còn thấp. Thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn còn thấp. Nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, lao động nông thôn quá nhiều, chậm được đào tạo, tỷ lệ thiếu việc làm cao, năng suất lao động thấp. Nông dân chưa thực sự phát huy vai trò là “chủ thể” trong quá trình phát triển…

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và các Bộ, ban, ngành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan trong thời gian qua đã tiến hành sơ kết bài bản, công phu, nghiêm túc, kiểm điểm làm rõ những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân, những vướng mắc đồng thời  nhấn mạnh những vấn đề lớn quan trọng trong chỉ đạo thực hiện thời gian tới.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành các phương hướng, chủ trương, giải pháp cần tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt hơn Nghị quyết. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh: Các Nghị quyết của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn còn nguyên giá trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân để thấy hết vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội và thách thức.

Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phải xác định nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp là nền tảng, xây dựng nông thôn là căn bản và phát triển, xây dựng giai cấp nông dân là then chốt…Coi đây là những vấn đề chiến lược của đất nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước mắt và lâu đài. Trước mắt, vấn đề đặc biệt cấp bách là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chủ trương chung.

 Bộ Chính trị cho rằng: Việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển giai cấp nông dân tiềm năng còn lớn, dư địa đổi mới còn nhiều và đầy triển vọng.

Trong sản xuất nông nghiệp cần chú ý xác định rõ và tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với từng vùng, từng miền, từng địa phương, để phát huy tối đa lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm môi trường sinh thái.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong quá trình này phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch. Phát huy cho được lợi thế của nông nghiệp, bảo đảm đồng bộ và có chất lượng các quy hoạch theo ngành sản xuất như chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, ngư nghiệp; quy hoạch theo lĩnh vực như đất đai, lao động, dân cư, cơ sở hạ tầng…; quy hoạch các vùng và các địa phương; kiên quyết tổ chức thực hiện quản lý nghiêm theo quy hoạch. Đồng thời, phải ban hành, hướng dẫn đầy đủ, đồng bộ các cơ chế, chính sách đã được nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ; tiếp tục điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với thực tiễn, nhất là chính sách đất đai, chính sách đầu tư, chính sách thuế, bảo hiểm, đào tạo nghề cho nông dân, cố gắng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu cần tiếp tục chú ý chăm lo đời sống nông dân cả về vật chất và tinh thần, đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nghề phù hợp với ngành nghề sản xuất mới; tăng cường và tạo mọi điều kiện để nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp; nâng cao trình độ thâm canh và năng suất lao động, phát huy phát huy vai trò giám sát và vai trò làm chủ của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ đối với chương trình xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục thực hiện một cách kiên trì, lâu dài. Đây là chủ trương tốt, được lòng dân cho nên là cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong chỉ đạo để làm tốt hơn; khơi dậy nội lực của nhân dân; kết hợp xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế với hạ tầng xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường.

Bộ Chính trị thống nhất sẽ ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.Vũ Duy/VOV


.