Quán triệt, triển khai các kết luận, Nghị quyết của Hội nghị TƯ 5

06:07, 27/07/2012
.

(QNĐT)- Ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, Nghị quyết của Hội nghị TƯ 5 (Khóa XI). Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ Đảng có ý nghĩa sâu sắc, bởi đó là những nội dung, vấn đề hệ trọng gắn liền với tiến trình xây dựng, đổi mới đất nước nên cần được học tập một cách nghiêm túc.


Việc quán triệt, triển khai các kết luận, Nghị quyết của Hội nghị TƯ 5 làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, nội dung và giải pháp theo các văn kiện Hội nghị TƯ 5. Qua đó thống nhất về tư tưởng, hành động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả văn kiện Hội nghị Trung ương 5, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cũng đã quán triệt Kết luận số 20-KL/TƯ ngày 25/5/2012 về Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

 

Các đại biểu tham dự hội nghi.
Các đại biểu tham dự hội nghi.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 21 ngày 25/5/2012 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí";  nghe đồng chí Lê Viết Chữ quán triệt Kết luận số 22 ngày 25/5/2012 về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghe đồng chí Lê Quang Thích-Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 1/6/2012 "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020"; Quán triệt Kết luận số 23 ngày 29/5/2012 về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Phạm Thanh Hải-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XI.

 

M.Toàn


 

 


.