Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

08:08, 22/08/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tiếp và làm việc với Tổ công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoat động công vụ; kịp thời thể chế hóa quy định của Đảng và Nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh. 
 
Do đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh được thực hiện nề nếp, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. 
 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh đã quán triệt, triển khai thục hiện tốt các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Có sự phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm chính đối với từng nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, từ đó có cơ sở theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 
 
Tỉnh đã chủ động trong việc thực hiện thí điểm các mô hình mới như: Nhất thể hóa các chức danh khối Đảng và khối chính quyền; hợp nhất cơ quan chuyên môn khối Nhà nước và cơ quan tham mưu, giúp việc khối Đảng ở cấp huyện. 
 
Đến nay có 18 cơ quan chuyên môn của 9 huyện, thành phố đã hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước và khối Đảng như: Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố hợp nhất với Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy. Phòng Nội vụ huyện, thành phố hợp nhất với Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy. Thanh tra huyện, thành phố với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
 
Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra
Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra
 
Việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều thuận lợi nhất định trên cơ sở kế thừa đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp được phê duyệt tại Quyết định số 449 ngày 28.6.2017 của UBND tỉnh; kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đến nay đã vượt Kế hoạch đề ra. 
 
Thực hiện tốt việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (100% các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã đã được phê duyệt Đề án); thực hiện tốt việc tinh giản và cắt giảm biên chế, đảm bảo theo lộ hình đến năm 2021 giảm 10% theo kế hoạch quy định.
 
Nếu như năm 2015 từ 2.453 biên chế hành chính, thì đến năm 2019 còn 2.233 biên chế, giảm 220 biên chế, đạt tỷ lệ 6,73%. Riêng khối sự nghiệp giảm 1.709 biến chế, từ 25.305 biến chế năm 2015, còn 23.596 người năm 2019.
Đến ngày 31.12.2018, tổng số cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh là 27.057 người; trong đó, cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện 2.074 người, viên chức 21.191 người và cán bộ, công chức cấp xã 3.792 người.
 

Việc triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định của Chính phủ, củaa Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chúc, viên chức đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước đưa công tác quản lý và công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức đi vào nề nếp, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, chức năng của cơ quan đơn vị, gắn với từng vị trí việc làm cụ thể. Quy trình tuyển dụng công chức, viên chức được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người có trình độ, năng lực làm đúng nghề, vị trí việc làm. 
 
Từ tháng 6.2012 đến nay, tỉnh đã tổ chức 3 kỳ thi tuyển công chức, qua đó tuyển dụng 225 người. Riêng đối với viên chức đã tuyển dụng 3.627 người.  Công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trình độ, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận buổi kiểm tra
 
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản về sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; Nghị định số 24/2014/NĐ- CP và Nghị định 37/2014/NĐ- CP của Chính phủ quy định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý;…. Ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện thí điểm hợp nhất giữa cơ quan khối Đảng và Nhà nước trong toàn quốc, nhất là về tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, tránh chồng chéo giữa quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Đồng thời, nghiên cứu xây dựng thống nhất về ngân hàng đề thi và cung cấp phần mềm thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức cho địa phương, phần mềm dung chung quản lý cán bộ công chức, viên chức liên thông từ Trung ương tới cơ sở. Đề nghị Bộ Nội vụ cho xét chuyển thành công chức đối với các viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức hành chính nếu đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định,….
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Tổ trưởng Tổ công tác và các thành viên trong tổ công tác đã đánh giá cao các mặt, nội dung trong hoạt động công vụ của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động công vụ của tỉnh Quảng Ngãi cần khắc phục trong thời gian tới
 
Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương. Quan tâm sắp xếp các cơ quan chuyên môn, giúp việc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện gắn với tinh giản biên chế.
 
Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác cán bộ, đề án vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ,… để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác công vụ; khắc phục những hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận của Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị. Kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Cùng với đó, chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.
 
Đối với các kiến nghị của tỉnh, Tổ công tác tiếp thu, báo cáo các cơ quan Trung ương để xem xét, giải quyết.
H.P

.