BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức cho các khoa phòng trực thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

08:55, 15/08/2023
.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo xét tuyển viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu: 114

--> Xem và tải phụ lục 1 đính kèm TẠI ĐÂY

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh đăng ký dự tuyển:

2.1 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Bác sĩ hạng III (V.08.01.03  - Bác sĩ y khoa):

- Tốt nghiệp bác sĩ y khoa trở lên phù hợp với chuyên ngành dự tuyển;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.2 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12):

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Điều dưỡng.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.3 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Điều dưỡng.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.4 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Hộ sinh hạng III (V.08.06.15):

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Hộ sinh hoặc Cử nhân Điều dưỡng phụ sản.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.5 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Hộ sinh hoặc cao đẳng Điều dưỡng phụ sản.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.6 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật y học (cử nhân kỹ thuật xét nghiệm, cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học) phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.7 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kỹ thuật y học (cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm) phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.8 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Dược sĩ hạng III (V.08.08.22):

- Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Dược học.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.9 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhóm ngành Dược học.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.10 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Dinh dưỡng viên hạng IV (V.08.09.26):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhóm ngành Dinh dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Y hoặc Dược thì phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận về dinh dưỡng, tiết chế theo quy định phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.11 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chuyên viên (01.003) (Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực, chuyên viên tổng hợp; chuyên viên vị trí Công tác xã hội, Chuyên viên vị trí Thư ký y khoa):

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành phù hợp với vị trí việc làm:
+ Vị trí Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc Luật kinh tế.
+ Vị trí Chuyên viên tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Y (kể cả y học dự phòng) hoặc chuyên ngành khác (Quản lý nhà nước hoặc Y tế công cộng hoặc Luật).
+ Chuyên viên (vị trí Công tác xã hội): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công tác xã hội hoặc chuyên ngành (Y, Dược, đại học trở lên chuyên ngành khác) thì phải có chứng chỉ, hoặc chứng nhận công tác xã hội phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm; 
+ Chuyên viên (vị trí Thư ký Y khoa): Tốt nghiệp chuyên ngành Thư ký y khoa. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên (Điều dưỡng, chuyên ngành khác) thì phải có chứng chỉ đào tạo về thư ký y khoa phù hợp với vị trí việc làm được đảm nhiệm.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.12 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của cán sự (01.004) (Vị trí Công tác xã hội, vị trí Thư ký y khoa):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành phù hợp với vị trí việc làm:
+ Cán sự (vị trí Công tác xã hội): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chuyên ngành công tác xã hội; Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Điều dưỡng hoặc chuyên ngành khác phải có chứng chỉ, hoặc chứng nhận công tác xã hội phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm; 
+ Cán sự (vị trí Thư ký Y khoa): Tốt nghiệp cao đẳng Thư ký y khoa hoặc cao đẳng trở lên (Điều dưỡng, chuyên ngành khác) thì phải có  chứng chỉ đào tạo về thư ký y khoa phù hợp với vị trí việc làm được đảm nhiệm. 
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.13 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Công nghệ thông tin hạng III (V.11.06.14):

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử - Viễn thông.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.14 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kế toán viên (06.031):

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngành Kế toán hoặc kiểm toán hoặc tài chính ngân hàng phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.15 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ sư hạng III (V.05.02.07):

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành phù hợp với vị trí việc làm:
+ Vị trí Kỹ sư thiết bị y tế: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh hoặc hoặc kỹ sư điện nước hoặc kỹ sư điện khí hóa.
+ Vị trí cử nhân môi trường: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành cử nhân môi trường.
+ Vị trí Cử nhân sinh học: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành cử nhân sinh học.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.16 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ thuật viên hạng IV (V.05.02.08):

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật (chuyên ngành liên quan đến hệ thống máy kỹ thuật gồm kỹ thuật điện hoặc điện tử hoặc cơ khí hoặc chế tạo máy).
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.17 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Lưu trữ viên (V.01.02.02):

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng nhận hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc bồi dưỡng kiến thức bổ trợ liên quan đến vị trí việc làm được phân công hoặc chứng nhận tham gia đào tạo Quản lý và Lưu trữ hồ sơ bệnh án.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.18 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Thư viện viên hạng IV (V.10.02.07):

-Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Thư viện.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
f) Các thí sinh được đào tạo theo diện cử tuyển, thí sinh được đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Quảng Ngãi chỉ được đăng ký dự tuyển vào Bệnh viện Sản - Nhi khi được cấp có thẩm quyền dự kiến bố trí về làm việc tại Bệnh viện Sản - Nhi trước khi cử đi đào tạo.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:   
a) Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Bệnh viện Sản - Nhi 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, chỉ đăng ký vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển; Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu (có hướng dẫn ghi thông tin kèm theo).
Gửi kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển, gồm:
- 02 bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn + bảng điểm;
- 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;
- 01 bản sao chứng chỉ tin học; 
- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, có dán tem.
- 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), mặt sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Thời gian: Từ ngày 16/8/2023 đến hết ngày 14/9/2023.
- Đối với thí sinh gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: 
+ Ngoài thành phần hồ sơ quy định trên, thí sinh gửi kèm giấy xác nhận nộp phí tuyển dụng. (Phí tuyển dụng nộp vào tài khoản Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, số 111000191099 Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Chi nhánh Quảng Ngãi, nội dung: “Phí tuyển dụng viên chức năm 2023”).
+ Hồ sơ gửi về địa chỉ:  Phòng Tổ chức - Cán bộ, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 184 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngoài bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2023”. 
+ Thời gian: 16/8/2023 đến hết ngày 14/9/2023, căn cứ theo dấu bưu chính.
c) Phí tuyển dụng: thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp phí theo quy định là 400.000 đồng/01 thí sinh, phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Đối với thí sinh nộp hồ sơ theo đường bưu chính, nộp phí theo hướng dẫn trên.
d) Số điện thoại liên hệ: 0914617618.

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

7. Thời gian tuyển dụng:

- Xét tuyển vòng 1: 25/9/2023 đến 26/9/2023 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm).
- Xét tuyển vòng 2: 07/10/2023 - 08/10/2023 (Hình thức: Phỏng vấn).

* Lưu ý: 

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (thông báo, mẫu phiếu, kết quả tuyển dụng...), thí sinh theo dõi trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi: http://sannhiquangngai.

Thông báo này thay thế Thông báo số 425/TB-BVSN ngày 8/8/2023 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi về việc Thông báo tuyển dụng viên chức cho các khoa phòng trực thuộc Bệnh viện Sản - Nhi năm 2023.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tuyến

                   

Xuất bản lúc: 08:55, 15/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.