Video: Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội

10:38, 29/09/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Quảng Ngãi đang trong giai đoạn tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức đặt ra trong việc bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Việc giải quyết những vấn đề môi trường đối với những dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, những dự án đang và sẽ được phê duyệt, kể cả những dự án thu hút kêu gọi đầu tư cần được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

 

Xuất bản lúc: 10:38, 29/09/2023