Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

21:25, 10/07/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 1/7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn 18 một số nội dung cơ bản về đại hội đảng bộ cấp huyện và đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Những nội dung trọng tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy cấp huyện và tương đương hoàn thành việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội (gồm tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội) trước ngày 31/7/2024. Đối với báo cáo chính trị trình đại hội, phải được tiến hành theo quy trình khoa học, từ khâu lập đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, kết cấu, bố cục các phần, mục, cho đến dự thảo toàn văn và thể thức trình bày.

Riêng Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phải là tài liệu xác định biện pháp, giải pháp, cách thức thực hiện nghị quyết gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị; thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp, nhất là các giải pháp lớn.

Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia, góp ý và tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện của trung ương và của Tỉnh ủy nhằm góp phần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời, giúp các cấp ủy nắm được tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ảnh: T.THUẬN
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: T.THUẬN

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Hướng dẫn 18 yêu cầu cơ cấu cấp ủy phải thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy cấp huyện, phấn đấu thực hiện dưới 42 tuổi từ 10% trở lên (tính cho cả nhiệm kỳ); từ 42 đến 50 tuổi khoảng 40-50%, còn lại trên 50 tuổi. Cơ cấu ban thường vụ phải đảm bảo cơ cấu nữ, trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số theo mục tiêu Đề án số 08-ĐA/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, để tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, trước hết phải thành lập các tiểu ban, các cơ quan phục vụ đại hội. Trên cơ sở đó các tiểu ban và các cơ quan xây dựng kế hoạch hoạt động công tác để phục vụ nhiệm vụ đề ra.

Về văn kiện, phải tập trung khảo sát, đánh giá để có cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị vừa tổng kết thực tiễn, vừa định hướng cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến. Mỗi tiểu ban, nhất là tiểu ban văn kiện phải xác định có cơ sở dữ liệu một cách thực tiễn phong phú, sâu sắc. Đối với tiểu ban nhân sự, phải rà soát lại đội ngũ cán bộ của cấp mình, đơn vị mình trong quy hoạch đã đảm bảo chưa. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Theo Hướng dẫn 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy như sau: Thành ủy Quảng Ngãi, Thị ủy Đức Phổ và Huyện ủy Bình Sơn không quá 13 đồng chí; các địa phương còn lại không quá 11 đồng chí và Huyện ủy Lý Sơn không quá 9 đồng chí. Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, BĐBP tỉnh không quá 7 đồng chí; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là 9 đồng chí.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ là rà soát để kết luận về tiêu chuẩn chính trị, rà soát lại trong quy hoạch để bổ sung hoàn thiện đội ngũ cán bộ của đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

“Công tác nhân sự phải chuẩn bị đảm bảo chặt chẽ, nhất là không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư tố cáo về nhân sự của đại hội và việc kết luận tiêu chuẩn chính trị, các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ phải kết luận trước 6 tháng khi diễn ra đại hội. Để đảm bảo khi bước vào đại hội, chúng ta có một tâm thế tốt; báo cáo chính trị phản ánh đầy đủ về từng địa phương, cơ quan, đơn vị và tỉnh. Đội ngũ cán bộ chúng ta chọn lựa đảm bảo toàn diện về tiêu chuẩn, đạo đức, tư cách, năng lực, phẩm chất và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ khi tham gia vào cấp ủy nhiệm kỳ tới”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

 THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 21:25, 10/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.