Khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc

15:47, 09/07/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đó, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiệu quả từ công tác giám sát

Cuối năm 2023, trên địa bàn thôn Long Mỹ, xã Bình Long (Bình Sơn) thi công tuyến mương vùng 3 thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương loại III, nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất. Đây là công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng kinh phí 40 triệu đồng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Long đã thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng công trình tuyến mương thuộc thôn Long Mỹ. Theo đó, 5 thành viên trong Ban giám sát đã theo dõi từng phần việc, kiểm tra chất lượng công trình đảm bảo theo dự toán và thiết kế. Qua việc giám sát, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng hiệu quả, phục vụ nước tưới cho cánh đồng có diện tích gần 19ha.

Các thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Bình Long (Bình Sơn) kiểm tra công trình tuyến mương vùng 3, thôn Long Mỹ.
Các thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Bình Long (Bình Sơn) kiểm tra công trình tuyến mương vùng 3, thôn Long Mỹ.

Nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Long đã ra quyết định thành lập các ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Long Nguyễn Thị Huy cho biết, từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì giám sát 10 nội dung; trong đó, có nhiều nội dung giám sát kịp thời, phù hợp với nguyện vọng, kiến nghị của người dân. Điển hình như năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát UBND xã về công tác tiếp công dân, từ năm 2017  - 2019; năm 2023 giám sát quá trình triển khai, thực hiện cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và 2022... Sau khi có thông báo kết luận giám sát, các cơ quan, đơn vị được giám sát đều thực hiện nghiêm túc theo kiến nghị, đề xuất của đoàn giám sát đưa ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát 1.414 cuộc. Cụ thể là, cấp tỉnh giám sát 25 cuộc, cấp huyện giám sát 223 cuộc, cấp xã giám sát 1.166 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, dư luận xã hội quan tâm. Nhiều nội dung giám sát của MTTQ các cấp trong tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời khắc phục những thiếu sót; cấp ủy, chính quyền các địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn, bất cập trong thực thi nhiệm vụ. 

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Cùng với giám sát, hoạt động phản biện xã hội cũng được MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai. Mặt trận các cấp chủ động lựa chọn, đề nghị HĐND, UBND cùng cấp cung cấp dự thảo các văn bản, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức phản biện theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 425 cuộc phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến vào 2.558 các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Ngoài ra, MTTQ các cấp cũng chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị. Với hình thức góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất, MTTQ đã có nhiều ý kiến góp ý cho tổ chức đảng trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, việc thực hiện các quyết sách của địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức hơn 14,7 nghìn hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân...

Đồng thời, MTTQ các cấp còn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 923 lượt công dân; tiếp nhận 732 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, có 406 đơn thư đã được phúc đáp.

Những việc làm và kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: HIỀN THU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:47, 09/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.