Cẩm nang về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

13:54, 22/11/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.   ẢNH: PV
Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: PV

Truyền thống quý báu của dân tộc 

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, giúp dân tộc ta chiến thắng mọi quân xâm lược, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”, trong những thành tựu đó, việc quy tụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức của cả dân tộc có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng cũng đã nêu rõ: “Trong thời kỳ phát triển mới, cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Để hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.  

Một cuốn sách quý 

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm có bài viết tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương tại 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần thứ nhất “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phần thứ hai “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Phần thứ ba “Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước”.

“Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”, quan điểm này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với tư duy nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần định hướng cho toàn Đảng và hệ thống chính trị, cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.   

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là một cuốn sách quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội. Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp cho cấp ủy, MTTQ Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.                                

PV

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 13:54, 22/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.