Hướng dẫn quán triệt, học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2023

21:47, 04/04/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có hướng dẫn quán triệt, học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2023. 

Theo đó, chuyên đề năm 2023 của tỉnh là "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chương trình Mẹ đỡ đầu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh TL

Nội dung quán triệt, học tập bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. 

Thời gian học tập, cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 4/2023; cấp xã và tương đương hoàn thành trước ngày 15/5/2023.

Đây là nội dung được cụ thể hóa từ chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 phải được tổ chức nghiêm túc, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho tất cả cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập đầy đủ các nội dung cơ bản của chuyên đề; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. 

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2023 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2023.

PV


Ý kiến bạn đọc


.