Video: Khởi sắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Trà Bồng

05:12, 27/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Do đó, trong năm 2022, huyện Trà Bồng đã chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vất chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
[links()]
 
 
Thực hiện: N.PHƯƠNG – V.CƯỜNG – V.TRỊ - H.P