Khơi dậy sức mạnh của tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên

09:08, 25/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là nội dung trao đổi của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ với PV Báo Quảng Ngãi về việc tổ chức quán triệt, ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

-PV: Thưa đồng chí, cơ sở và mục đích của việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 306?

Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Cơ sở quan trọng để xây dựng, ban hành Quyết định 306 là xuất phát từ thực tiễn của công tác cán bộ từ nhiều năm nay. Có thời điểm, chúng ta chưa đánh giá thực chất năng lực, trách nhiệm của cán bộ, vì chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng, chồng chéo; tình trạng làm tốt cũng được, không làm cũng không sao, có trường hợp cán bộ nghĩ không làm thì không có khuyết điểm... Thực trạng này diễn ra nhiều năm, hiện nay vẫn còn nhưng chúng ta không xử lý được vì chưa có quy định cụ thể, dẫn đến không đánh giá được cán bộ.

Mục đích của việc ban hành quyết định này là: Thứ nhất, xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm, hành vi vi phạm và mức độ xử lý hành vi vi phạm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Làm rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa xử lý tập thể và mối quan hệ xử lý trách nhiệm cá nhân. Thứ hai, Quyết định 306 sẽ gắn kết giữa trách nhiệm, thẩm quyền với kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng có thẩm quyền, có trách nhiệm nhưng không có kết quả. Đánh giá cán bộ phải căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, biến cái đơn giản thành cái phức tạp, biến cái không thành có, biến cái dễ thành khó và ngược lại... để rồi gây nhũng nhiễu, tiêu cực; khắc phục tình trạng cái gì có lợi cho cá nhân, cho nhóm người thì tranh nhau làm, cái gì có lợi cho nước, cho dân mà không có lợi cho mình thì đùn đẩy, né tránh. Thứ tư, thông qua quyết định này sẽ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương, gắn quyền lợi, trách nhiệm với hiệu quả công việc, tạo hành lang để xử lý cán bộ nào suy thoái đạo đức, lối sống và xem xét đưa ra khỏi bộ máy.

-PV: Việc ký cam kết thực hiện Quyết định 306 được Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vừa qua cho thấy  quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy trong việc này rất cao, nhưng làm thế nào để thực hiện tốt quyết  định này, thưa đồng chí?

Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Việc ban hành quyết định này mới chỉ là thủ tục, vấn đề quan trọng hiện nay vẫn là tổ chức thực hiện quyết định đó có hiệu quả. Theo đó, có mấy việc mà tỉnh cần tập trung thực hiện là:

Thứ nhất, phải làm tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa Nghị quyết  TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thứ hai, phải nghiên cứu thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định 306. Các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, thủ trưởng sở, ban, ngành, các địa phương, các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ quản lý căn cứ Quyết định 306, căn cứ chức trách nhiệm vụ được giao phải xây dựng kế hoạch hành động và ký cam kết thực hiện nghiêm túc. Xem đây là sự thay đổi nhận thức trong mỗi con người và tự mỗi người phải ký cam kết của mình với tổ chức nhằm thực hiện nghiêm cam kết đó; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Thứ  ba, Ban thường vụ cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ vào quyết định và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc cấp mình quản lý.

Quyết định 306 không chỉ dừng lại ở đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ quản lý mà là tất cả cán bộ, đảng viên ở các cấp phải xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện nghiêm túc. Thứ tư, các đồng chí cấp ủy viên, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ hãy tự kiểm tra chính mình và phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chúng ta phải thay đổi việc đánh giá cán bộ, có nghĩa không phải  căn cứ vào báo cáo thành tích hoặc xem báo cáo kiểm điểm cá nhân, mà quan trọng là phải xem mức độ hoàn thành kết quả thực hiện nhiệm vụ đến đâu để đánh giá thực chất cán bộ.  Những cán bộ có biểu hiện trì trệ, bảo thủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, cản trở sự phát triển thì phải kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi bộ máy để làm trong sạch bộ máy nhà nước, tạo môi trường mới cho sự phát triển.

-PV: Với tư cách là người đứng đầu của tỉnh, đồng chí kỳ vọng gì trong việc triển khai thực hiện Quyết định này?

Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Tôi tin tưởng cách làm này sẽ tạo được sự đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Thực hiện đồng thời với các giải pháp, nội dung về xây dựng Đảng, nhất là tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, bố trí cán bộ hợp lý... sẽ tạo môi trường làm việc tích cực, năng động. Đây cũng là cơ sở để khơi dậy sức mạnh của tinh thần sáng tạo, trách nhiệm to lớn trong cán bộ, đảng viên; tạo ra môi trường thuận lợi để chúng ta huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt Quyết định 306  chúng ta sẽ phát hiện, xử lý kịp thời những cán bộ thoái hóa biến chất, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới cho sự phát triển của tỉnh.

-PV: Cảm ơn đồng chí!


Thanh Thuận
(thực hiện)
 


.