Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng: Đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch

03:07, 22/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với cả nước, tỉnh ta đang đẩy mạnh công tác tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông  Nguyễn Duy Nhân-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó trưởng Ban Thường trực chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tỉnh, xoay quanh nội dung này.

-PV: Xin ông cho biết ý nghĩa của công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong đợt này?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, không chỉ là vấn đề đạo lý truyền thống mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, kinh tế-xã hội. Do đó, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, được các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm. Trong quá trình thực hiện chính sách này, do khách quan và chủ quan khác nhau sẽ có những trường hợp hưởng chưa đầy đủ chính sách, chưa được hưởng hoặc hưởng sai chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Việc này thể hiện quyết tâm của Nhà nước, cần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, tránh thiệt thòi cho người có công với đất nước; nâng cao vai trò trách nhiệm, nhận thức của các cấp các ngành, các đoàn thể, chính trị xã hội trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, thông qua đợt rà soát này nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, công tác quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi; phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập trong việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách người có công.

-PV: Việc tổng rà soát được thực hiện ở các nhóm đối tượng nào và tiến độ như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đợt rà soát lần này được thực hiện ở 7 nhóm đối tượng, gồm: Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng chế độ ưu đãi; bệnh binh đang hưởng chế độ ưu đãi; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng; cựu thanh niên xung phong hưởng trợ cấp ưu đãi và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Thực hiện Kế hoạch số 1122/KH-UBND ngày 31.3.2014 của UBND tỉnh, từ ngày 29.4.2014 đến ngày 15.5.2014, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công cấp huyện đã tiến hành thực hiện rà soát thí điểm ở một số xã, thị trấn. Từ ngày 16.5 đến 20.7.2014 thực hiện tổng rà soát ở tất cả các xã, phường, thị trấn.

Từ ngày 21.7 đến 10.8.2014 các xã, phường, thị trấn đến các huyện, thành phố sẽ tổng hợp, kiểm tra kết quả rà soát của cấp xã, tổ chức họp phê duyệt kết quả rà soát và gửi báo cáo kết quả về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. Từ ngày 11.8 đến trước ngày 2.9.2014, Sở LĐ-TB&XH tổng hợp báo cáo, ban chỉ đạo tỉnh họp, kiểm tra, thống nhất kết quả tổng rà soát trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả rà soát. Từ ngày 1.10.2014 đến trước ngày 27.7.2015, trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có). Đến trước ngày 10.8.2015, Sở LĐ-TB&XH tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh về Bộ LĐ-TB&XH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định.

Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc gặp gỡ từng đối tượng để thực hiện điền thông tin vào phiếu rà soát. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn đang thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát.

-PV: Vậy đâu là giải pháp để việc triển khai rà soát đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả chính xác?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Theo quy định, chương trình tổng rà soát lần này không phải chỉ có ngành LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm mà huy động các đoàn thể, chính trị xã hội phối hợp cùng các ban, ngành chức năng liên quan cùng tiến hành rà soát. Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp số 746/CTr-SLĐTBXH-MTTQ ngày 1.4.2014 về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ và ngành LĐ-TB&XH cùng cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cung cấp tài liệu, tuyên truyền, kiểm tra, tổng hợp báo cáo, định kỳ giao ban, họp chỉ đạo, điều hành để công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

Đối với Ban chỉ đạo cấp tỉnh tăng cường công tác đi kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tổng rà soát tại các địa phương, qua đó kịp thời phát hiện những sai sót và hướng dẫn cho ban rà soát cấp xã, lực lượng điều tra viên trực tiếp làm nhiệm vụ rà soát nắm bắt rõ hơn nội dung những quy định về chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công để đánh giá kết quả rà soát khách quan, trung thực và chính xác.
 
-PV: Xin cảm ơn ông!

 XUÂN HIẾU (thực hiện)
 

.