Ông Lê Mỹ Liên-Giám đốc Sở TN&MT:
Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013

08:03, 01/03/2013
.

(QNg)- Năm 2013 là năm nước rút để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Những khó khăn, vướng mắc trong công tác này sẽ được tập trung giải quyết rốt ráo trong năm nay. PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Mỹ Liên-Giám đốc Sở TN&MT về vấn đề này.

*PV: Qua một năm triển khai Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/2/2012 về thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kết quả đã đạt những gì, thưa ông?

*Ông Lê Mỹ Liên:  Qua rà soát, đến nay, tổng số GCN đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân là 820.777 tờ/960.023 tờ (85,5% tổng GCN cần cấp); diện tích 169.583,7 ha/204.404,2 ha (83% diện tích cần cấp). Đối với tổ chức, tổng GCN đã cấp lần đầu là 4.676 tờ/ 6.107 tờ (76,5% tổng số giấy cần cấp); diện tích 25682,9 ha/ 126.296,2 ha (20,4% diện tích cần cấp). Ở đây, tỷ lệ cấp GCN và diện tích cấp không tương xứng là do diện tích đất rừng phòng hộ chưa được cấp giấy, ước tính chỉ khoảng 100 GCN, nhưng diện tích đến 104.405 ha.


*PV: Theo Phương án cấp GCN cho tổ chức được UBND tỉnh phê duyệt thì kết quả thực hiện còn rất thấp và chưa đạt theo tiến độ đề ra, vậy đâu là nguyên nhân thưa ông?

*Ông Lê Mỹ Liên: Nguyên nhân đầu tiên là một số đơn vị sử dụng đất, đặc biệt là các HTX dịch vụ nông nghiệp chưa thật sự quan tâm đến việc kê khai đăng ký để lập thủ tục cấp GCN; thậm chí có cả các đơn vị thuộc cơ quan Nhà nước cũng không kê khai đăng ký, cấp GCN theo quy định.

Phần lớn hồ sơ còn lại chưa được cấp GCN là không có giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất, hoặc có giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng diện tích thực tế sử dụng biến động lớn so với diện tích ghi trong giấy tờ nên việc thẩm định hồ sơ gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các cơ quan đầu ngành (cơ quan chủ quản) không quan tâm đến việc chỉ đạo, yêu cầu đơn vị trực thuộc thực hiện công tác kê khai đăng ký, mà xem việc này là của các đơn vị và của cơ quan tài nguyên và môi trường. Việc chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa có biện pháp mạnh, chỉ có một số địa phương thực hiện tốt công tác này như: Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng, Nghĩa Hành và Sơn Tịnh.

 Đối với việc sử dụng đất của các HTX, cơ sở tôn giáo trước đây không thuộc đối tượng kiểm kê quỹ đất theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ nên chưa được đầu tư đo đạc bản đồ, hơn nữa việc sử dụng đất của các tổ chức này thường có hình thể tương đối phức tạp, nên việc kiểm tra, đo đạc hiện trạng thửa đất đang sử dụng tốn nhiều thời gian và kinh phí.

Đối với đất rừng phòng hộ, việc đo đạc, cắm mốc ranh giới và cấp GCN cho đất rừng phòng hộ được UBND tỉnh phê duyệt dự án và giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ dự án. Được biết, hiện nay ngành NN&PTNT đã thực hiện việc cắm mốc ranh giới, đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển giao cho ngành TN&MT thực hiện việc giao đất và cấp GCN. Sở TN&MT sẽ phối hợp và chỉ đạo thực hiện cấp GCN cho đất rừng phòng hộ trong năm 2013 đúng tinh thần dự án được duyệt của UBND tỉnh.


 Nguyên nhân khách quan nữa là, lực lượng cán bộ thực hiện công tác này ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh còn ít so với yêu cầu...


*PV: Tỉnh cần phải làm gì để đạt mục tiêu việc cấp GCN quyền sử dụng đất cơ bản hoàn thành trong năm 2013?

*Ông Lê Mỹ Liên: Hiện tổng số GCN còn lại phải cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 139.246 giấy, chiếm 14,5%; diện tích 34.820,5 ha; chiếm 17 %. Đối với tổ chức là 1.431 tờ/6107 tờ, chiếm 23,5% GCN cần phải cấp; diện tích còn lại phải cấp GCN 100613,3 ha/ 126296,2 ha, chiếm 79,6% ha diện tích cần phải cấp. Để hoàn thành công tác này, theo tôi, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/2/2012 của UBND tỉnh. Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm Ban chỉ đạo về công tác cấp GCN các cấp huyện, xã đề ra những giải pháp biện pháp tích cực, kiên quyết, thiết thực sát hợp với tình hình thực tế của từng địa phương nhằm đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN.

Về phía Sở TN&MT, chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác cấp GCN. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, giải quyết những tồn tại vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật đất đai tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện Phương án cấp GCN đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 26/5/2010. Trong năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp GCN cho các tổ chức sử dụng đất. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCN theo Dự án VLAP theo đúng tiến độ quy định của Bộ TN&MT và Ban quản lý dự án cấp Trung ương. Ngoài ra, tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, đơn vị đã giải thể hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp và một số dự án bỏ đất hoang hoá không sử dụng kéo dài nhiều năm, tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi và xử lý nghiêm những đơn vị buông lỏng quản lý đất đai, cố tình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

 

Hoàng Triều (thực hiện)
 


.