Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô:
Sớm đưa Nghị quyết xây dựng nông thôn mới vào thực tiễn

10:03, 29/03/2013
.

(QNg)- Trong hai năm qua, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh khá chậm, do đó cần có giải pháp để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2015. PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Tô-Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề này.

*PV: Xin ông cho biết, một số kết quả sau hai năm triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh?

*Ông DƯƠNG VĂN TÔ: Đến nay, 126/164 (76,81%) xã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng NTM, 24/164 xã (14,63%) đang trình UBND huyện phê duyệt; còn 14 xã đang thực hiện các bước quy hoạch. Trong số này, hiện có 16/164 xã đang triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư và quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Song song với việc lập quy hoạch, các địa phương lập đề án xây dựng NTM. Đến cuối tháng 2/2103, toàn tỉnh có 69/164 xã hoàn thành và phê duyệt đề án xây dựng NTM, chiếm 42%.


Qua khảo sát theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, đến nay, có 8 xã đạt từ 9-13 tiêu chí; 101 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí và 55 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Các tiêu chí đạt phổ biến là điện; bưu điện; hình thức tổ chức sản xuất; y tế; văn hoá; hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội.

*PV: Ông đánh giá như thế nào về tiến độ thực hiện chương trình?

*Ông DƯƠNG VĂN TÔ: Có thể thấy ngay, tiến độ quy hoạch chậm, dẫn đến việc xây dựng đề án NTM cấp xã chậm. Không những thế, chất lượng quy hoạch còn hạn chế, đa phần các đơn vị tư vấn tập trung vào quy hoạch phát triển hạ tầng, còn lúng túng đối với quy hoạch phát triển sản xuất. Việc xây dựng và ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chưa được tiến hành. Công tác thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng NTM cấp huyện, xã rất hạn chế, do Chương trình mới, nội dung rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng năng lực của cán bộ có hạn.

Đề án xây dựng NTM cấp xã nặng về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đến sản xuất, môi trường, văn hóa; nhiều giải pháp thực hiện thiếu tính thực tiễn. Mục tiêu đề ra không có nguồn lực đảm bảo và lộ trình phù hợp (nguồn lực chủ yếu trông chờ từ Nhà nước). Việc phê duyệt của nhiều huyện còn mang tính hình thức nên sẽ khó trở thành “cẩm nang hành động” trong xây dựng NTM ở các xã.

*PV: Được biết, đến nay, tỉnh Quảng Ngãi chưa được Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển từ Chương trình MTQG xây dựng NTM, phải chăng điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả triển khai chương trình?

*Ông DƯƠNG VĂN TÔ: Phải nói rằng, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã rất quan tâm, ban hành các nghị quyết và quyết định quan trọng để tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Cùng với đó là kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM”, tạo nên phong trào rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức xây dựng NTM.

Tuy nhiên, do đến nay, tỉnh Quảng Ngãi chưa được Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển từ Chương trình MTQG xây dựng NTM nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện. Tỉnh Quảng Ngãi tuy có nguồn thu ngân sách cao nhưng vẫn là tỉnh nghèo, có 6/14 huyện, thành phố thuộc diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và có một huyện đảo; thường xuyên bị tác động lớn của thiên tai, dịch bệnh, sản xuất manh mún, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; việc huy động các nguồn vốn để xây dựng NTM theo quy định rất khó khăn, chủ yếu do nhân dân đóng góp thông qua ngày công lao động.

*PV: Để đạt các chỉ tiêu đề ra hẳn sẽ còn nhiều khó khăn, vậy tỉnh sẽ làm gì khi mà thời gian từ nay đến năm 2015 không còn nhiều?

*Ông DƯƠNG VĂN TÔ: Các cấp cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Chính quyền các cấp khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng nêu trên bằng kế hoạch 5 năm và hàng năm nhằm sớm đưa nội dung nghị quyết vào đời sống thực tiễn.

Trước mắt, trong quý I này thực hiện hoàn thành quy hoạch và xây dựng đề án NTM cấp xã tại 164 xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chương trình; nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, tránh sự đùn đẩy, khoán trắng cho ngành nông nghiệp và PTNT. Ngoài ra, cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình để họ tích cực tham gia một cách chủ động, nhằm huy động sự đóng góp nguồn lực của cộng đồng dân cư cho xây dựng NTM. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chỉ đạo tại các xã đăng ký đạt chuẩn vào năm 2015 theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Cùng với đó, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển cho Quảng Ngãi để triển khai thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra đến năm 2015. Chỉ tính riêng năm 2013, khái toán nhu cầu kinh phí toàn tỉnh cần 1.028 tỷ đồng, tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 992 tỷ đồng (đã cấp 12,6 tỷ đồng), còn lại ngân sách tỉnh bố trí 36 tỷ đồng (đã phân bổ 29 tỷ đồng). Vừa qua, trước tình hình khó khăn về vốn, tỉnh đã vay vốn tín dụng ưu đãi của Trung ương 75 tỷ đồng để phân bổ cho 33 xã xây dựng NTM nhằm tạo điều kiện cho các địa phương có thêm nguồn lực thực hiện Chương trình.


HOÀNG TRIỀU (thực hiện)


.