Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2020 có 55 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

09:08, 30/08/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu đến năm 2020 có 55 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Một góc xã nông thôn mới Bình Dương (Bình Sơn). Ảnh: TL
Một góc xã nông thôn mới Bình Dương (Bình Sơn). Ảnh: TL

 

Mục tiêu chung mà kế hoạch nêu ra là, xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững.

Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 2 huyện là Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới; 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân số tiêu chí/xã: 15 tiêu chí; không có xã dưới 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có tối thiểu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện chương trình trong giai đoạn này là 3.402 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách sách Trung ương 215 tỷ; vốn Trái phiếu Chính phủ 500 tỷ; ngân sách tỉnh 786 tỷ; ngân sách huyện (30% tổng nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện) 530 tỷ; ngân sách xã 115 tỷ; vốn lồng ghép 691 tỷ; vốn tổ chức, doanh nghiệp 265 tỷ và huy động đóng góp từ cộng đông dân cư 300 tỷ.
 
T.Nhi
 
 

.