Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng

12:08, 19/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương cho đội ngũ trí thức. 
[links()]
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng giới thiệu, quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Tác phẩm bao gồm những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. 
 
Tác phẩm cũng tập trung đánh giá những thành tựu nội bật của công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn cho đất nước trong 35 năm qua; đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 
Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng quán triệt tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng quán triệt tại hội nghị.
 
Cùng với đó, các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị số 42 ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 93 ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị khóa X; Công văn số 186 ngày 4/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 167 ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 93 của Ban Bí thư. 
 
Hội nghị là dịp để đội ngũ trí thức trong tỉnh quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số văn bản quan trọng về trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm cao trong quá trình triển khai.
 
Tin, ảnh: H.P

.