Động lực để Quảng Ngãi phát triển

09:02, 08/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Kết thúc năm 2021, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi dẫn đầu khu vực miền Trung, quy mô kinh tế đứng thứ 3 trong khu vực sau Đà Nẵng, Quảng Nam và đứng thứ 22 trong cả nước. Với vị trí này, mục tiêu đưa Quảng Ngãi thành tỉnh khá của Vùng miền Trung vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 không còn xa... Những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết sẽ được vận dụng hiệu quả trong năm bản lề 2022.
 
Nhiều bài học quý
 
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý để vận dụng cho những năm tiếp theo. Đầu tiên đó là, sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm vì nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của tỉnh, vì ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2021.  Ảnh: XUÂN HIẾU
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2021. Ảnh: XUÂN HIẾU
Đây là bài học sâu sắc đúc kết qua những khó khăn và được kiểm nghiệm, minh chứng trong thực tiễn. Để làm được việc này, đã có sự tập trung thực hiện các giải pháp đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp theo phương châm "chức vụ càng cao càng phải gương mẫu". Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết thực sự trong Đảng.
 
Thứ hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phải thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, sẽ coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích thành sai phạm lớn.
 
Thứ ba là, cần khắc phục khâu yếu nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là vấn đề tổ chức thực hiện. Chúng ta có thể khẳng định những chủ trương, định hướng để khắc phục các khó khăn, thách thức, thích ứng với hoàn cảnh mới và giải pháp tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Thứ tư là, nhận thức đúng đắn mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân là yếu tố quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở các cấp. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải thật sự gần dân, trọng dân, tin dân và lắng nghe nhân dân, thực hiện tốt dân chủ từ cơ sở; công khai, minh bạch chủ trương, kế hoạch, đề án... để nhân dân phản biện và theo dõi, giám sát việc thực hiện; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
 
“Kết quả đạt được của năm 2021 cho thấy, mục tiêu trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung không còn xa đối với Quảng Ngãi, nếu chúng ta giữ vững được đà tăng trưởng, phát huy những thành quả đã đạt được”.
Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Năm 2022 là năm bản lề đối với Quảng Ngãi, năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX, nhằm góp phần hoàn thành những mục tiêu của kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; các đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự báo kinh tế tỉnh tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đang xen. Tuy nhiên, với mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tỉnh kiên quyết, kiên trì theo hướng đi mới với sứ mệnh mới, khí thế mới, thực lực mới, phương cách hành động mới và niềm tin vào những thành công mới.

 
Để đạt mục tiêu trong năm bản lề 2022, Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần ưu tiên thực hiện. Trong đó, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022.
 
Cùng với đó là, khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở cho đầu tư phát triển. Trong đó, chú trọng việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt là, tăng cường thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, các dự án đầu tư có chất lượng, ưu tiên các dự án có sự lan tỏa và đáp ứng nhu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững. Bố trí nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao...
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 563 của Tỉnh ủy. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận 298 của Tỉnh ủy khóa XX; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận 14.
 
Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 01  của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở thôn, tổ dân phố và trong các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, làm cơ sở nhân rộng trên toàn tỉnh...
 
“Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh cũng đã có nghị quyết, kế hoạch với nội dung công việc rất cụ thể. Tôi mong rằng cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tạo quyết tâm, khí thế mới và tiền đề để chúng ta triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương, định hướng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra", đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
 
THANH THUẬN
 
 
 
 

.